• Novinky

      • Oznam

      • Riaditeľstvo Gymnázia Jána Hollého oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety:

       Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Výchova umením a predmet Seminár a cvičenia z chémie.

        

       Upozorňujeme žiakov, ktorí sa nezapájajú aktívne do dištančného vzdelávania, ktoré je realizované počas tohto obdobia na nižšie uvedené body z usmernenia MŠ.

       Postup do vyššieho ročníka

       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

       prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník.

       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho

       ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania

       na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie

       je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní

       žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch

       a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do

       31.8.2020.

      • Poradenské call centrum rezortu školstva

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

       Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.    

       Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách.

       Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva.

       Call centrum rezortu  školstva bude môcť vybaviť  v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti.

      • Maturity a prijímacie skúšky

      • Informácie z tlačovky Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 24. marca 2020

        

       ŠKOLY 2019/2020

       Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od 30.3.2020 až do odvolania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prerušené vyučovanie.

        

       Prihlášky na Stredné školy:

       Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

        

       MATURITY 2019/2020:

       Predbežné informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

        

       Talentové prijímacie skúšky, ktoré sa mali konať 3. apríla 2020, sa z tohto dôvodu neuskutočnia a nový termín včas, minimálne 2 týždne vopred, oznámime na webovej stránke školy.

        

      • Oznam pre žiakov a rodičov GJH

      • Prerušenie vyučovania

       Gymnázium Jána Hollého na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prerušuje od utorka 10. do piatka 13. marca 2020 vyučovanie. 

       Dôvodom rozhodnutia TTSK je prevencia pred možným šírením koronavírusu. 

        

      • Doprava vlakom

      • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

       Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

       Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

       Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

        

        

        

       Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

       Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

        

       Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

       info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

      • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole

      • Zapojením do projektu „Parti rozpočty na školách“ vám – študentom, ponúkame prostredníctvom školského participatívneho rozpočtu príležitosť zmeniť našu školu k lepšiemu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov či atmosféry na škole? Chýba vám tu niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 200,-- €, rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! 

       Prečo parti rozpočet na našej škole?

       Do parti rozpočtu na našej škole sme sa zapojili, pretože chceme spríjemniť prostredie našej školy, vylepšiť ako vnútorné, tak aj vonkajšie priestory a hlavne zapojiť do tejto realizácie vás, ktorí tieto zmeny najviac privítate a aj využijete. 

       Kto a ako sa môže so svojim nápadom do parti rozpočtu zapojiť?

       So svojim nápadom sa môže do parti rozpočtu zapojiť každý žiak, ale aj pedagogický zamestnanec našej školy, ktorý vypracuje projektzabezpečí realizáciu.

       Zber nápadov bude prebiehať prostredníctvom zástupcov ŽŠR od 5. 3. 2020 do 13. 3. 2020.

       Projekty predstavíme na stránke školy a na nástenke vo vestibule. Hlasovať za tie, ktoré sa vám páčia, budete taktiež na stránke školy. Realizovateľnosť projektov bude predtým posúdená vedením školy.

       Hlasovanie prebehne 16. 3. 2020 až 18. 3. 2020. Do záverečného hlasovania o tom, ktoré projekty budú na našej škole zrealizované, však celkovo môže postúpiť maximálne 10 projektov.

       Aký projekt môžete navrhnúť?

       Projekty by mali byť zamerané na ekológiu, skrášlenie spoločných priestorov, sté výročie školy, zdravú školu, spoločenské vyžitie, oddychové zóny, ... čokoľvek, čo prispeje k zlepšeniu klímy na škole.

       Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed počas práce na projekte, alebo na výlete, občerstvenie, náklady na dopravu.

       Navrhnutý projekt môže siahať do výšky 300,-- €. V prípade, že si autori a realizátori projektu budú vedieť získať financie z vlastných zdrojov (sponzorstvo), môže byť projekt o túto sumu navýšený.

       Rozhodnú študenti!

       Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom Edupage, hlasovania sa môžu zúčastniť všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy.

       Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 23. 3. 2020 na stránke školy a na nástenke vo vestibule.

       S realizáciou víťazných projektov sa môže začať hneď po vyhlásení výsledkov.

       ŽŠR

      • Olympiáda v španielskom jazyku - Krajské kolo

      • Dňa 10. februára 2020 sa na našom Gymnáziu uskutočnilo Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku.

       Našu školu na súťaži reprezentovalo 6 žiakov. N. Strašiftáková, O. Gajdošíková, N. Hanečáková a T. Beluská získavali cenné skúsenosti. Z. Škodová a T. Bartošovičová vyhrali 1.miesto vo svojich kategóriách a postúpili do celoslovenského kola.

       Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

       Mgr. Klimovská Monika

      • Vítame vás v Chill-out zóne GJH!

      • Tak sa nám podarilo po dlhých týždňoch ukončiť prácu na nových priestoroch GJH. Sme radi, že si môžete v novej zóne oddýchnuť, prečkať voľnú hodinu, či dlhú prestávku alebo sa len tak stretnúť a porozprávať sa s kamarátmi.

       Prosíme vás však o dodržiavanie všetkých pravidiel využívania zóny, hlavne o udržiavanie čistoty a nepremiestňovanie paliet. Zóna je nastavená tak, aby jej údržba bola čo najjednoduchšia aj pre pani upratovačku. Navyše by sme boli radi, keby tak ako vám, slúžila mnohým ďalším aj po vás.

       Veľké poďakovanie patrí Rade rodičov pri GJH, ktorá zónu z veľkej časti financovala, pánu školníkovi, ktorý nám pomáhal s vŕtaním, ako i pani hospodárke, ktorá nám venovala víkendy a pomáhala upratovať a čistiť farbami znečistený priestor. Najmä však ďakujeme našim žiakom, ktorí pridali ruku k dielu a neľutovali popoludnia a víkendy strávené pri práci na zóne. Toto sú oni:

       T. Grbálik, M. Vasiľko, S. Pavlovič /Oktáva A/, Ch. Kumorová a A. Hrivnáková /Kvinta A/, N. Ilenčíková, P. Oravcová, K. Rojkovičová, I. Gážiová, G. Vajsábel, L. Mihál, P. Schultzová, L. Brestovanská /2.A/, K. Izakovič, V. Krištof, M. Krajčovič, O. Poláková a K. Pichlerová /Septima A/.

       Poradie, v ktorom sme ďakovali, môžete ľubovoľne zameniť, bez nikoho z menovaných by naša zóna vzniknúť nemohla.

       Andrea Bánová

      • ❤️ Valentín ako ešte nikdy❤️

      • Piatok 14. februára pred prázdninami si mohol zbehnúť k bufetu každý, kto si okrem šmaku chcel vybaviť aj valentínsku fotku. Neodolala ani naša pani riaditeľka.

       Robíme, čo sa dá, aby život na našej škole bol lepším - preto Lepšie GJH

      • Študentský ples GJH - "On the red carpet"

      • Prípravy plesu sa začali už v októbri. Počas nasledujúcich troch mesiacov pracovala organizačná dvojica – Lucia Čapkovičová (2.B) a Petra Tomašovičová (5.E) na vytvorení nezabudnuteľného večera. Minuloročnú úspešnosť plesu potvrdil aj fakt, že lístky sa na ten tohtoročný vypredali v priebehu jedného dňa. Hostí večerom sprevádzal DJ Pepo. Za nádherné fotky ďakujeme Jakubovi Benkovi a Tomášovi Grbálikovi. O program sa postarali šikovné žiačky nášho gymnázia z tanečnej skupiny Street Beats Crew a na klavíri nám zahral Viliam Krištof. Súčasťou večera bolo aj vyhlásenie Oscara plesu, a to v troch kategóriách: TOP CHLAPEC – Samuel Mokošák, TOP DIEVČA – Zuzana Peková a v kategórii ABSOLÚTNY VÍŤAZ vyhrala Lucia Čapkovičová. Víťazom ešte raz gratulujeme! Po polnoci sa plesajúci tešili aj tombole. Tento rok sa dievčatám podarilo získať viac ako 50 vecných cien. Za tento nádherný večer im ďakujeme a do prípravy ďalšieho plesu im prajeme veľa entuziazmu a pevných nervov!

      • Olympiáda v nemeckom jazyku - Krajské kolo

      • Krajské kolo olympiády sa uskutočnilo 11. februára 2020 na Strednej športovej škole J. Herdu v Trnave. Našu školu úspešne reprezentovali:

       M. V. Jančovič: 2. miesto v kategórii 1B
       S. Vadovič: 2. miesto v kategórii 2B
       S. Pavlovič: 1. miesto v kategórii 2C

        

       S. Pavlovič postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22. - 23. marca 2020 v Bratislave.

        

       Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       Adriana Czakóová

      • Výsledky simulovaných študentských volieb 2020

      • V dňoch 4. a 5. februára prebiehali na našom gymnáziu simulované študentské voľby, ktoré ukázali, ako by volili naši žiaci strany do NR SR. Účelom bola nie propagácia politických strán, ale podnietenie kritického myslenia u žiakov na našom gymnáziu.

        

       Zo 485 oprávnených voličov odovzdalo svoj hlas 308 žiakov, z ktorých 8 bolo neplatných. Voľby v celoslovenských voľbách vyhrala strana PS/SPOLU (21,7%), rovnako ako v našej škole so 46,67%. Ďalej by sa u nás do parlamentu dostali strany OĽANO (20,67%), ZA LUDÍ (7%) a ĽSNS (5,33%). Úspešnosť ostatných politických strán si môžete prezrieť na grafe (údaje sú zobrazené v počte hlasov).

        

       Celoslovenské výsledky dostupné na https://www.studentskevolby.sk/vysledky/


       Za ŽŠR ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

      • Simulované študentské voľby 2020

      • V dňoch 4. a 5. februára (utorok a streda) sa budú konať u nás na škole Simulované študentské voľby do NRSR 2020. Volebná miestnosť bude otvorená od 7:50 do 13:45 vždy cez prestávky a bude sa nachádzať v Spoločenskej miestnosti. Žiaci, ktorí by sa chceli volieb zúčastniť, musia najneskôr v deň konania volieb dovŕšiť 15 rokov. Prosíme, nech si žiaci so sebou prinesú ISIC alebo občiansky preukaz. 

       Žiacka študentská rada