• Školy, ktoré menia svet

    •    

     Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy

     kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane

     rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom

     a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej,

     interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem

     žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo,

     budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť

     v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a

     empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a

     osobnostnému rozvoju.

    •      

     „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku

     a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci

     s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež

     získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo

     svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné

     občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka

     Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

   • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke alebo FB


  • Inštitút pre aktívne občianstvo

  • Školy, ktoré menia svet