•    

    Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy

    kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane

    rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom

    a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej,

    interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem

    žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo,

    budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť

    v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a

    empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a

    osobnostnému rozvoju.

   •      

    „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku

    a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci

    s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež

    získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo

    svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné

    občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka

    Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu.

  • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke alebo FB


 • Inštitút pre aktívne občianstvo

 • Školy, ktoré menia svet