Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyGymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Adresa školyNa hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
Telefón+421 33 557 14 11
E-mailgyjhtt@zupa-tt.sk
WWW stránkahttps://gymholl.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoe-mail
RiaditeľIng. Katreniaková Marianna riaditelkagjh@zupa-tt.sk
ZRŠPaedDr. Stanová Katarínazrs@gymholleho.sk, stanova.katarina@zupa-tt.sk
ZRŠMgr. Dúbravská Anitazrs@gymholleho.sk, dubravska.anita@zupa-tt.sk
VSTEČIng. Vadovičová Zuzanavadovicova.zuzana@zupa-tt.sk

Rada školy

 Titl., meno, priezvisko
predsedaJUDr. Juraj Franta
pedagogickí zamestnanciRNDr. Jana Martinkovičová
 Mgr. Slavka Sobotová
nepedagogickí zamestnanciEva Sládečková
zástupcovia rodičovJUDr. Juraj Franta
 Ing. Alena Gergelová
 doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
zástupca zriaďovateľaRNDr. Ing. Marián Viskupič
 MUDr. Branislav Kramár
 Mgr. Ing. Marián Galbavý
 Mgr. Zuzana Abariová
zástupca žiakovBranislav Vadovič

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovTrnavský samosprávny kraj
SídloStarohájska 10, P. O. Box 128, 917 01 Trnava
Telefón+421 33 555 9111
E-mailinfo@trnava-vuc.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Prezenčné zasadnutia RŠ:

13. októbra 2021 - prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

15. mája 2022 - prerokovanie plánu výkonov

Hlasovanie per-rollam:

8. - 11. februára 2022 - vyjadrenie RŠ k návrhu kritérií na prijímanie žiakov do 1. ročníka 4. ročného a 1. ročníka 8. ročného študijného odboru 7902 J 00 gymnázium a 1. ročníka študijného odboru gymnázium - bilingválne štúdium /slovensko - anglické/

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 692

Počet tried: 26


TriedaPočet žiakov
Príma A25
Sekunda A23
Tercia A23
Kvarta A21
I.A24
I.B28
I.C26
I.DA30
Kvinta A29
II. A31
II. B26
II. CA27
II. DA26
Sexta A28
III. A27
III. B24
III. CA29
III. DA28
Septima A27
IV. A29
IV. B26
IV. CA28
IV. DA25
Oktáva A22
V. CA29
V. DA23

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3821
DPP123
Znížený úväzok11
ZPS32
Na dohodu10

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci vyučujúci sú 100 % kvalifikovaní.

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SJL      
Celoštátna súťaž 2. miesto Prima A Šaliansky Maťko
Celoštátna súťaž 2. miesto II.A European Student Essay Languare
Celoštátna súťaž Zlaté pásmo Sexta A Hviezdoslavov Kubín
Celoštátna súťaž Strieborné pásmo Kvinta A Hviezdoslavov Kubín
Celoštátna súťaž Bronzové pásmo Sekunda A Hviezdoslavov Kubín
Celoštátna súťaž Bronzové pásmo I.C Hodžov novinový článok
Celoštátna súťaž Čestné uznanie Oktáva A Mladá slovenská poviedka
Celoštátna súťaž Čestné uznanie IV.DA Prečo mám rád slovenčinu...
Celoštátna súťaž Zvláštna Cena poroty Oktáva A Esej Jána Johanidesa
Celoštátna súťaž Cena referátu štátneho jazyka MK SR IV.DA Prečo mám rád slovenčinu...
Krajská súťaž 2. miesto 2.DA Olympiáda v slovenskom jazyku
Krajská súťaž 2. miesto Sexta A Krajské kolo Hollého pamätník
Krajská súťaž 2. miesto Sekunda A Keď si vymýšľam
Krajská súťaž 2.miesto Oktáva A Olympiáda v slovenskom jazyku
ANJ      
Celoštátna súťaž 5. miesto IV.DA Olympiáda v anglickom jazyku
Krajská súťaž 1. miesto IV.DA Olympiáda v anglickom jazyku
Krajská súťaž 2. miesto I.DA Olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž 1. miesto Septima A Olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž 1. miesto I.DA Olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž 2. miesto Sexta A Olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž 3. miesto Tercia A Olympiáda v anglickom jazyku
Okresná súťaž 3. miesto Sekunda A Olympiáda v anglickom jazyku
NEJ      
Krajská súťaž 2. miesto Kvinta A Olympiáda v nemeckom jazyku
Okresná súťaž 2. miesto Kvinta A Olympiáda v nemeckom jazyku
Okresná súťaž 2. miesto V.CA Olympiáda v nemeckom jazyku
Okresná súťaž 3. miesto Príma A Olympiáda v nemeckom jazyku
Okresná súťaž 3. miesto Tercia A Olympiáda v nemeckom jazyku
ŠPJ      
Krajská súťaž 1. miesto Sexta A Olympiáda v španielskom jazyku
Krajská súťaž 1. miesto II.CA Olympiáda v španielskom jazyku
Krajská súťaž 1. miesto III.B Olympiáda v španielskom jazyku
FRJ      
Medzinárodná súťaž úspešný riešiteľ Oktáva A Olympiáda vo francúzskom jazyku
Celoštátna súťaž 11. miesto Príma A Olympiáda vo francúzskom jazyku
Celoštátna súťaž 2. miesto Oktáva A Olympiáda vo francúzskom jazyku
Krištáľový anjel špeciálne ocenenie Oktáva A Olympiáda vo francúzskom jazyku
Krajská súťaž 3. miesto Príma A Olympiáda vo francúzskom jazyku
Krajská súťaž 3. miesto Sekunda A Olympiáda vo francúzskom jazyku
Krajská súťaž 3. miesto Oktáva A Olympiáda vo francúzskom jazyku
RUJ      
Celoštátna súťaž 1. miesto Sexta A Olympiáda v ruskom jazyku, kategória B1
MAT      
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ Prima A iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ Sexta A iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ Kvarta A iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ Tercia A iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ Sekunda A iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ II.CA iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ III.A iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ I.DA iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ I.B iBobor
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ II.DA iBobor
Okresná súťaž 1. miesto Prima A Matematická olympiáda, Z6
Okresná súťaž 2. miesto Sekunda A Matematická olympiáda, Z7
Okresná súťaž 4. miesto Sekunda A Matematická olympiáda, Z7
Okresná súťaž 4. miesto Sekunda A Pytagoriáda, P7
Okresná súťaž 3. miesto Sekunda A Matematická olympiáda, Z7
Okresná súťaž 5. miesto Prima A Matematická olympiáda, Z6
INF      
Krajská súťaž úspešný riešiteľ II.B Zenit
Krajská súťaž 98. miesto III.A Zenit
FYZ      
Celoštátna súťaž 6.miesto III.B Misia Mars 4
Medzinárodná súťaž 29. miesto Juniori Fyzikálny náboj
Medzinárodná súťaž 24. miesto Seniori Fyzikálny náboj
Medzinárodná súťaž účasť II.B, I.C EST Solar Contest 
GEG      
Medzinárodná súťaž úspešný riešiteľ III.A Geografická olympiáda, kategória Z
Celoštátna súťaž 2. miesto II.B Geografická olympiáda, kategória A
Celoštátna súťaž 4. miesto III.A Geografická olympiáda, kategória B
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ III.A Geografická olympiáda, kategória Z 
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ IV.A Geografická olympiáda, kategória Z 
Krajská súťaž 1. miesto Sekunda A Geografická olympiáda, kategória E
Krajská súťaž úspešný riešiteľ Kvinta A Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž úspešný riešiteľ Septima A Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž úspešný riešiteľ Sexta A Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž úspešný riešiteľ III.B Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž úspešný riešiteľ IV.A Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž úspešný riešiteľ IV.B Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž 3. miesto III.A Geografická olympiáda, kategória Z
Krajská súťaž 5. miesto IV.A Geografická olympiáda, kategória Z
BIO      
Krajská súťaž úspešný riešiteľ Sexta A Biologická olympiada kategoria B
Krajská súťaž úspešný riešiteľ III.B Biologická olympiada kategoria B
Krajská súťaž úspešný riešiteľ III.A Biologická olympiada kategoria B
Krajská súťaž úspešný riešiteľ I.C Biologická olympiada kategoria B
CHE      
Celoštátna súťaž 2. miesto III.DA SOČ
Celoštátna súťaž 3. miesto III.DA Zelený Andel
Krajská súťaž 1. miesto III.DA Chemická olympiada kategoria B
Krajská súťaž 1. miesto III.DA SOČ
Krajská súťaž 6. miesto IV.DA SOČ
Školská súťaž 3. miesto IV.DA SOČ
DEJ      
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ I.A Dejepisná olympiáda
OBN      
Celoštátna súťaž úspešný riešiteľ Septima A Olympiáda ľudských práv
TSV      
Župná olympiáda 1. miesto Septima A beh na 100 m
Župná olympiáda 1. miesto II. B hod oštepom
Župná olympiáda 3. miesto II. B beh na 3000 m
Župná olympiáda 3. miesto IV. CA beh na 800 m
INÉ      
Celoštátna súťaž 1. miesto III.A Mladý Európan
Celoštátna súťaž 3. miesto III. B Hľadá sa superstar

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity, besedy, prednášky

SJL

Medzi akcie, ktorých sa zúčastnili naši študenti patril Festival rozhlasovej hry. Uskutočnil sa od 21. 9. 2021 do 23.9. 2021. V spolupráci so Slovenským rozhlasom naši študenti mohli besedovať so spisovateľmi Lacom Keratom a Veronikou Šikulovou. V škole boli vytvorené workshopy, v ktorých pod dohľadom dramatika, režiséra a zvukára vytvárali študenti rozhlasové hry. Zaujímavý bol aj rozhovor  našej študentky a učiteľa s redaktormi Bombošom a Hilgovou v priamom vysielaní Slovenského rozhlasu z Trojičného námestia v Trnave.

Počas roka bola výrazná aj aktivita študentov zapojených do činnosti Starého Blesku. Časopis bol po celý rok vydávaný elektronicky a okrem toho boli vydané dve periodiká printovo. V závere školského roka bola spracovaná ročenka školy za uplynulý rok.

Účasť na divadelných predstaveniach, ktoré študenti na hodinách SJL analyzovali, písali o nich recenzie a nimi dopĺňali výchovnovzdelávací proces. Študenti videli nasledovné predstavenia: Zlomatka a Sluha dvoch pánov v Divadle Jána Palárika v Trnave. V SND v Bratislave sa študenti zúčastnili predstavení Antigona, Vojna a mier, Tak sa na mňa prilepila, Veselé paničky windsorské.

Besedy v spolupráci s Krajskou knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave.

ANJ a ostatné cudzie jazyky

Európsky deň jazykov - jazykové workshopy, súťaže, kvízy, ochutnávka jedál a hry v priestoroch školy, zážitkové divadelné predstavenie Porozumenie medzi národmi (Príma) a Veľkonočné zvyky (1. ročník bilingválneho štúdia), Veľkonočný bazár (13.4.2022) – prepojenie žiackych

8. ročník modelového Európskeho parlamentu – pod záštitou Lukáša Maceka, riaditeľa Science PO v Dijone vo Francúzsku (simulácie v Banskej Bystrici sa zúčastnili 4 študenti FRJ). Stretnutie študentov s riaditeľom Sciences PO v Dijone pánom Macekom.

Spievam po francúzsky – účasť vo finále súťaže v Banskej Bystrici v interpretácii francúzskej piesne (28.5.2022) so ziskom 1. miesta našej žiačky s postupom na medzinárodné kolo (október, Krakow) a získanie ceny Absolútny víťaz všetkých kategórií.

Prostredníctvom mailov a prezentácií si študenti 2. ročníka bilingválneho štúdia vymieňali informácie o svojej krajine a škole so študentmi strednej školy vo Švédsku. Španielske a latinskoamerické kino v Bratislave – vzhľadom na opatrenia (január 2022) prebiehalo online formou.

Beseda s pracovníkom americkej ambasády pre žiakov bilingválneho štúdia, BBC live class.

Spoločenskovedné predmety

Olympiáda ľudských práv (december 2021, február - apríl 2022) zúčastnilo sa jej v decembri počas školského kola viac než 15 záujemcov. Dňa 7.4.2022 sa konalo celoštátne kolo olympiády ľudských práv, kde našu školu reprezentovala žiačka z triedy septima A. Za svoju esej, ktorá bola súčasťou súťažných úloh, získala v rámci zvolenej témy 1. miesto a návštevu OSN vo Viedni (UNIS Vienna).

Máme ich každý (25.03.2022) Žiaci si pripravili pod vedením pedagóga viacero aktivít zameraných na ľudské práva. Následne sa rozdelili do 8 skupín. Každá skupina predstavovala 1 stánok, pričom každý stánok uvádzal 2 aktivity. Úlohou žiakov bolo okrem deformovania a prispôsobenia aktivít vytvoriť aj propagačný plagát, aby zviditeľnili svoje ponúkané aktivity. Stánky boli rozdelené na kreatívne, argumentačné, inscenačné, informatívne. Každý jeden stánok bol prepojený na súčasné témy tak, aby žiakov každá aktivita bavila. Počas projektového dňa prichádzali triedy, v ktorých prebieha vyučovanie občianskej náuky. 

Študenti IV. CA triedy sa 19.10.2021 zúčastnili počas hodiny občianskej náuky prednášky spojenej s diskusiou na tému: Budúcnosť EÚ s pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ing. Petrom Sedláčkom. 

Beseda o slovenských a trnavských Židoch sa uskutočnila 8.12.2021 online formou v spolupráci s ÚPN, Dr. Makyna, pre žiakov 3.ročníka a SED.

Beseda Ľudské práva s pani Mosnákovou (29.03.2022) bola zameraná na druhú svetovú vojnu, holokaust, porušovanie ľudských. Počas tejto besedy sa prepájali aj aktuálne situácie – utečenci, vojna na Ukrajina, znečisťovanie životného prostredia. To sú všetky oblasti, ktorým sa venuje pani Mosnákova a hravo ich zvládla zakomponovať do besedy so žiakmi spoločensko-vedného seminára.  

Diskusia s CVEK - dňa 12.4.2022 sa vybraní študenti III.B triedy zúčastnili diskusie s pracovníčkou Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Diskusia bola súčasťou projektu, ktorý je zameraný na prevenciu radikalizácie a extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Súčasťou projektu je aj výskum toho, ako mladí ľudia vnímajú extrémizmus. Išlo o moderovanú diskusiu s vopred pripravenými okruhmi otázok (témy: vnímanie demokracie, dôvera v inštitúcie, demokracie, spoločenské problémy, ktoré mladí ľudia riešia, z akých zdrojov čerpajú informácie a ktorým zdrojom dôverujú, názory na rôzne prejavy extrémizmu). 

KOPANEC (05.05.2022) dňa 5.5.2022 sa žiaci triedy III. A zúčastnili inscenácie Kopanec. Projekt „Škola nie je dráma“ realizuje Divadlo Jána Palárika už viac než 4 roky a je zameraný na prepojenie občianskej náuky, dejepisu s hravou formou učenia. Inscenácia je charakteristická tým, že 60 minút prebieha klasicky divadelné predstavenie a po ňom nasleduje diskusia s režisérkou a hercami. Predstavenie bolo zamerané na násilie, neonacizmus, netolerantné prejavy správania sa na verejnosti.

NEMÁ TRIEDA (14.06.2022) dňa 14.06 sa uskutočnila v triede 3.A inscenácia z projektu “Škola nie je dráma”, ktorá podporuje zážitkové vyučovanie občianskej náuky.

InaKo (16.05.2022) dňa 16.5.2022 sa uskutočnil workshop so študentmi psychológie na tému Stigma duševného zdravia. Žiaci zo Spoločenskovedného seminára sa zúčastnili na tomto workshope, pričom boli pre nich pripravené rôzne aktivity a metodiky. Týmto spôsobom žiaci nadobudli informácie a zručnosti o duševnom zdraví a prevencii.

Historická prednáška na Trnavskej univerzite pre študentov GJH v Trnave - dňa 30.5.2022 sa v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila historická prednáška pre 115 študentov GJH v Trnave, kde si pre nás pripravili zaujímavé témy Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. a Mgr. Michal Franko, PhD.  Dr. Ristovská sa predstavila s témou o rodine posledných Chotekovcov z Dolnej Krupej a  Dr. Franko predniesol prednášku „O zločinoch a trestoch v malokarpatských vinohradoch, (vinohradnícke a hôrne právo)“, ktorá študentov mimoriadne zaujala.

Beseda s organizáciou STORM (07.06.2022) - dňa 7.6.2022 sa uskutočnila beseda s organizáciou STORM pre študentov SVS 3.ročníkov. Hlavnou ideou tejto akcie je zvýšiť povedomie o sociopatologických javoch - alkoholizme v spoločnosti, s ktorými sa študenti stretávajú každý deň.

Dňa 14.6.2022 sa žiaci IV. CA triedy zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Trnave. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, jedna sa zúčastnila pojednávania vo veci prečinu za nepovolený vstup do bytu poškodeného spojeného s ublížením na zdraví, druhá skupina bola účastná procesu vo veci ublíženia na zdraví v oblasti cestnej premávky.

24.6.2022 sa prednášky združenia Living Memory zúčastnili žiaci tried 3.A a 3.B. Združenie sa dlhodobo profesionálne venuje problematike totalitných režimov a uskutočnili o nich stovky prednášok na stredných školách v trnavskom aj bratislavskom kraji.  Prednáška bola zameraná na  slobodu a zodpovednosť za ňu a zároveň odmietnutie dezinformácií.

Matematika a informatika

IT Fitness Test 2021 - naša škola sa umiestnila v testovaní IT zručností na krásnom treťom mieste v kategórii stredných škôl z celého Slovenska (74%).

Žiaci 4.CA a 4. DA absolvovali prednášku a workshop štatistického vzdelávania. Získané vedomosti žiaci využili pri príprave prezentácií. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Sami si vybrali tému, ktorú odprezentovali. Najlepšie tri skupiny boli odmenené vecnými cenami.

Účasť na Girl´s day - jeho cieľom je predstaviť svet IT a moderných technológií dievčatám vo veku 15- 19 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia, práce či podnikania im sektor ponúka.

V rámci prierezovej témy mediálna výchova sa žiaci zúčastnili predstavenia v kine Hviezdy Svet médií.

Prírodno-vedné predmety

Európska noc výskumníkov – Našu školu navštívila pri tejto príležitosti 24. 9. 2021 pani doc. Ing. Mária Linkešová, PhD. Jej prednáška sa niesla v znamení tajomstiev tajuplného, mocného kovu - zlata.

Online beseda IUVENTA - Angažovanosť mladých v čase klimatickej krízy počas podujatia Európsky týždeň mládeže 2022.

Žiaci 3.CA a 3.DA sa zúčastnili prednášky Globálne výzvy v onlajne. (december)

Ekodeň (3. CA) – Prednáška o plazoch pre 1. a 2. ročník., prednáška opeľovače Slovenska

Žiaci príma-kvarta sa zúčastnili environmentálno-vzdelávacieho hudobného programu Voda nad Zlato (apríl).

Škola v prírode – Prašník: 2. – 6. 5. 2022 (SEKUNDA A)

Predmety výchov a umenia a kultúry

Úprava a estetizácia priestorov školy, renesančné parafrázy a ich inštalácia na 3. poschodí pavilónu A, dotváranie galérie v škole, príprava podkladov na školský kalendár, tvorivé dielne v škole pri príležitosti Dňa študentstva a v areáli Koniarekovej galérie (prima, sekunda)

Vernisáž výtvarných prác v priestoroch Hudobného oddelenia Krajskej knižnici JF v Trnave na tému Karel Gott a jeho piesne.

LVVK v 3 turnusoch počas mesiaca marec 2022 pre triedy prvých ročníkov a pre terciu a kvintu s cieľom nadobudnutia, nácviku a zdokonaľovania základných lyžiarskych zručností.

Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) – všetky tretiacke triedy mali možnosť absolvovať kurz v Nízkych Tatrách alebo v blízkom okolí Trnavy (Jahodník, Kamenný mlyn, strelnica Štrky) s cieľom nadobudnutia základných vedomostí a zručností v oblasti ochrany života a zdravia.    

Medzitriedna futbalová liga, Október 2021 - Máj 2022, žiaci GJH, cieľ - psychohygiena pri plnení školských povinností, budovanie tímového ducha, zvýšenie pohybovej aktivity žiakov.

Do školy na bicykli - 27.9. do 8.10.2021

Žiaci a žiačky školy sa v apríli zúčastnili Majstrovstiev okresu v basketbale so ziskom 4. miesta.

V priestoroch telocvične sa konala súťaž v silovom päťboji v rámci po pandémii obnovenej Župnej olympiády.

Ďalšie besedy a prednášky:

Dňa 12.10.2021 sa uskutočnila beseda žiakov Kvinty a tried 1.ročníka s členkou združenia Slovenko bez drog pani Erikou Botlíkovou. 

Žiaci tried 2.CA a 2.DA sa 22.10.2021 podieľali na realizácii výskumného projektu s tematikou Alkoholové správanie adolescentov v postcovidovom období. Je to národný projekt financovaný Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA).

Žiaci Sekundy a Tercie sa v dňoch 10.3.2022 a 11.3.2022 zúčastnili besedy zameranej na Sexuálnu výchovu pod vedením nášho bývalého študenta Adriána Binku, ktorý momentálne študuje na Lekárskej fakulte v Bratislave a je členom Bratislavského spolku medikov (BSM).

Exkurzie

Viedeň, návšteva Albertiny a Prírodohistorického múzea

Prehliadka výstavy umeleckých diel v Koniarekovej galérii a Synagógy (súčasné umenie) triedy 2.CA,  2.DA

Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave

Exkurzia Dunajské Luhy a hniezda bocianov (vyber seminaristov BIOa, BIO)

Exkurzia Brezovské Karpaty (výber žiakov)

Exkurzia Francúzsko - Monako – Taliansko – Slovinsko, 22.5.-27.5.2022 – 52 našich žiakov zo 6 tried s 3 vyučujúcimi sa v týždni 22.5.-27.5.2022 zúčastnili exkurzie po Európe. 

Dobrovoľnícke aktivity

Podeľ sa! Seminaristi SVS končiacich ročníkov na GJH usporiadali v decembri v duchu W. Clementa Stona „Buď štedrý! Podeľ sa!“ v dňoch 01.12 - 02.12. 2021 vo vestibule školy zbierku, na ktorej sa okrem žiakov podieľali ich rodičia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.  Aj napriek prechodu na dištančné vzdelávanie sa vyzbieralo sa nespočetne veľa sladkostí, hračiek, knižiek, stolových hier a písacích potrieb. Z týchto darov sa vytvorili mikulášske balíčky pre znevýhodnené skupiny ľudí. Jedna polovica balíčkov putovala Trnavskej arcidiecéznej charite a druhá polovica do Spišskej Novej Vsi pre nevyliečiteľne choré detičky z organizácie Deti môjho srdca. 

Študentská kvapka krvi - dňa 15. a 16.11.2021 a darovalo 30 žiakov krv vo Fakultnej nemocnici Trnava.  Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa chceli aj naši žiaci zapojiť do pomoci Ukrajine. 11.4.2022 preto 20 žiakov darovalo krv v trnavskej nemocnici v rámci akcie Krv Ukrajine.

 Zóna bez peňazí GJH – v dňoch 17. a 18.6.2022 sa na pôde školy a za výdatnej pomoci študentov gymnázia, ich rodičov, pedagógov gymnázia a ďalších dobrovoľníkov opäť uskutočnila zbierka šatstva, obuvi, kníh a rôznych iných vecí, ktoré si rozobrali záujemci.

Žiaci (dobrovoľníci) sa zúčastnili akcie „Upracme si Trnavu” (apríl)

Chobotničky pre srdiečkové detičky - tento projekt prišiel z ďalekého Dánska a pomáha predčasne narodeným bábätkám. Chápadielka chobotničiek im pripomínajú pupočnú šnúru mamy, nepustia ich z ruky a vďaka nim si nevyťahujú sondy a kanyly. Dobrovoľníci spomedzi žiakov uháčkovali až 40 chobotničiek a 18 veľkonočných čiapočiek, ktoré urobili obrovskú radosť vo Fakultnej nemocnici v Trnave. 

Taška dobra – je nápad v rámci projektu Školy, ktoré menia svet, ktorý spája občianske cítenie, dobrovoľníctvo a zároveň kreativitu našich študentov. Tašky sa predávali na veľkonočnom bazári, vyzbieraná suma (502€) bola odovzdaná Domovu sociálnych služieb na Stromovej ulici. Dospelé „deti“, ktoré trpia postihnutiami ako autizmus, Downov syndróm či DMO a ktoré si vďaka našej spoločnej nezištnej práci budú môcť dopriať niečo, čo im chýba.

Veľkonočný bazár bol projektový deň, v ktorom boli prepojené viaceré aktivity v rámci vyučovania, mimoškolských aktivít, činností žiakov, školského parlamentu a učiteľov. Bol to deň plný zážitkov, chutných koláčov, ručne maľovaných plátenných tašiek, voňavých sviečok, drôtených šperkov, kožených opaskov, či zaujímavostí o vesmíre alebo iných zážitkov. Školský parlament myslel pri plánovaní aj na krásnu myšlienku akcie, a to venovaniu finančného výťažku v hodnote viac ako 400 € neziskovej organizácii Plamienok. Vďaka nášmu daru zakúpili deťom dýchaciu vestu, ktorá im pomôže pri dýchacích problémoch.

Krabice lásky – celoslovenský projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov a Vianoce pre seniorov tak môžu byť o čosi krajšie a štedrejšie. Do výzvy sa opäť zapojili žiaci, rodičia a učitelia GJH.

Aktívne zapojenie do zbierky Biela pastelka, Deň narcisov, Okuliare pre Afriku.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Erazmus+ - Učíme sa spolu, francúzština nás spája – Naša škola je koordinátorom projektu pre Slovensko, v rámci ktorého navzájom kooperuje 12 škôl od Bratislavy po Košice. Partnerom projektu je Francophonia sídliaca v Nice. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na výuku francúzskeho jazyka, na inovácie a motiváciu vo vyučovaní, ale aj na kooperáciu a spoluprácu medzi krajinami. V dňoch 27. až 29. septembra 2021 sa v Nice uskutočnilo stretnutie 50-tich riaditeľov, zástupcov riaditeľov škôl z Rakúska, Nemecka, Švédska a Slovenska. V júni 2022 sa konala hospitačná stáž, ktorej sa zúčastnili  10 učitelia francúzskeho jazyka z 8 slovenských škôl zapojených v rámci programu Erasmus Plus  do projektu konzorcia bola poslednou mobilitou tohto projektu a zrealizovali sme ju v spolupráci s naším projektovým partnerom, ktorým je Gymnázium a SOŠ Rokycany.

Vyučujúci NEJ sa zapojili do projektu Erasmus+ a podieľajú sa na zostavení „Praktickej príručky pre online vyučovanie nemeckého jazyka“. V rámci projektu riešia na hodinách nemeckého jazyka rôzne typy online cvičení. Veľkej obľube sa tešia najmä videá s doplňovačkami, cvičenia zamerané na upevnenie gramatiky, či rozšírenie slovnej zásoby, ako aj situačné úlohy. Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť množstvo školských pomôcok a didaktického vybavenia, ako sú napr. paravány, obrázková mapa Nemecka, ktorá skrášľuje interiér budovy GJH a chodbu pred nemeckými učebňami N1 a N2. Triedy Kvarta A a Sexta A sa v rámci projektu zapojili do medzinárodnej súťaže s názvom „Das sind wir“, v ktorej súťažia so svojimi videami o hodnotné ceny.

Medzinárodný projekt ROOTS&SHOOTS zameraný na aktivity študentov vo verejnom priestore, žiaci 3.CA obstáli v a vyhrali grant vo výške 400€ (apríl 2022) na obnovu blízkeho ihriska v okolí školy.

Škola, ktorá mení svet – V spolupráci s IPAO – Inštitútom pre aktívne občianstvo sme v 21/22 ukončili 2-ročný projekt získaním certifikátu s právom nosiť titul Školy, ktorá mení svet. Viacerí vyučujúci implementovali zážitkové výchovno-vzdelávacie aktivity do procesu výučby učebných predmetov občianska náuka a príbuzných učebných predmetov. Podnietili tak aktívny občiansky prístup svojich žiakov, ich kritické myslenie, mediálnu gramotnosť s cieľom vychovať angažovaných a zodpovedných občanov. Vedenie školy, žiacky parlament a pedagógovia mali možnosť participovať a spoločne sa podieľať na vytváraní pozitívnej klímy v škole.

DofE – Od septembra 2021 sa naša škola stala súčasťou komplexného rozvojového programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, ktorý poskytuje mladým ľuďom vo veku 14-24 rokov príležitosť sebarozvoja. V rámci programu DofE si študenti stanovujú svoje individuálne ciele a výzvy v štyroch kľúčových oblastiach talentu, športu, dobrovoľníctva a dobrodružnej expedície. V rámci tohto projektu sme získali Diamantovú cenu DofE po absolvovaní manažérskeho motivačného vzdelávania riaditeľky školy a koordinátora projektu v škole.

Akadémia veľkých diel – najvýznamnejší projekt PK SJL, ktorý rozvíjal a inšpiroval študentov už druhý rok. Študenti sa počas školského roka raz za týždeň stretávali a rozoberali spolu diela zo svetovej a slovenskej literatúry, filmu, maľby či hudby. Rozvíjali kritické myslenie, čítanie a pozorovanie s porozumením, sústredenosť a vzájomne sa povzbudzovali k práci na svojom charaktere, osobnostne rástli. Súčasťou projektu bolo aj absolvovanie  seminárov, reflexných hodín, absolvovanie scio-testov, webinárov. Na záver projektu študenti získali certifikáty.

Cena René 2021– Anasoft litera gymnazistov. Na Slovensku je prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti vybraných slovenských gymnázií. Projekt v tomto roku vstúpil do piateho ročníka zverejnením piatich titulov, ktoré študentom vybrala odborná porota Anasoft litera z Literárneho centra v Bratislave. Aj v tomto školskom roku študenti z našej školy patrili medzi 22 gymnázií z celého Slovenska, ktorí sa stali aktívnymi čitateľmi, hodnotiteľmi a recenzentmi tejto prestížnej ceny.

Spolu úspešnejší 2 - zapojenie do projektu s cieľom pomôcť žiakom lepšie zvládnuť ďalší náročný školský rok. Spoločným cieľom bolo poskytnúť kvalitné a dostupné doučovanie žiakov a vytvoriť podmienky vedúce k posilneniu vedomostí a zručností na hodinách mimo vyučovania v odborných špecializovaných učebniach. Obsah doučovania bol prispôsobený individuálne potrebám žiakov tak, aby bol vhodným a vecným doplnením preberaného učiva, s ktorým majú žiaci ťažkosti. Doučovanie sa realizovalo v predmetoch Matematika, Slovenský jazyk a literatúra a Chémia.

JA Slovensko – pokračovanie v dlhodobom projekte v rámci predmetu Finančná gramotnosť. Študenti každoročne absolvujú kurz Viac ako peniaze pod záštitou organizácie Junior Achievement Slovensko, ktorá pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. V mesiaci apríl absolvovali úspešne výstupný test a získali certifikát.

Harpuna – viacročný projekt pre podporu vyučovania BIO a INF v spolupráci so zriaďovateľom školy.

PlantNet – viacročný projekt environmentálnej organizácie Živica. S vybranou skupinou žiakov sa hráme na botanikov a monitorujeme rastliny v Horných Orešanoch. Spolupracujeme s katedrou botaniky na univerzite vo Francúzsku, kam posielame výsledky nášho bio-monitoringu.

Ekoalarm - separovaný zber – žiaci jednotlivých tried separovali plasty a papier v rámci projektu. Žiaci 3.CA sa v rámci projektu Ekoalarm poskytovali rovesnícke vzdelávanie pre príma-kvartu (celoročne), v októbri Halloweensky deň stromov

Cambridge certifikát (CAE C1)  písomná a ústna časť (27 študentov z tried 5.CA a 5.DA) v spolupráci s E-ku inštitútom Nitra.

Delf Scolaire - Skúšky z FRJ (A1, A2, B1) jún 2022

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

ŠŠI vykonávala svoju činnosť v dňoch 2. 5. 2022 a 19. 5. 2022 počas prijímacieho konania do 4 a 8-ročného štúdia. Priebeh a organizácia skúšok bola vyhodnotená bez nedostatkov. Správa o výsledkoch školskej inšpekcie konštatuje, že bol odstránený nesúlad obsahu prijímacej skúšky z predmetu SJL pre 4-ročný vzdelávací program so vzdelávacím štandartom štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy. Počas vykonávanej kontroly sa zistilo neuplatnenie princípu rovnoprávneho prístupu ku vzdelaniu v predmete matematika. Škola prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s termínmi a menami zodpovedných zamestnancov.

V dňoch 11. 4. 2022 až 13. 5. 2022 sa v škole vykonávala informatívna inšpekcia, ktorej predmetom bol Wellbeing – vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie výsledkov vo vzdelávaní. Dotazník bol zameraný na angažované správanie učiteľov, ústretové správanie riaditeľa školy, sociálnu blízkosť učiteľov, direktívne správanie riaditeľa, frustrovanosť učiteľov a klímu školy. Správa s výsledkami bola prerokovaná s návrhom možných riešení riaditeľke školy.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Budova gymnázia je moderná, priestranná, s dobre vybavenými učebňami pre kmeňové triedy, odbornými učebňami (GEG, FYZ, BIO, NEJ, ŠPJ, FRJ, ANJ, ETV, NAV, UMK, DEJ, INF, MDV), laboratóriami (BIO, CHE) a jednou historickou miestnosťou. Využíva sa malá spoločenská miestnosť a veľká spoločenská miestnosť s kapacitou cca 120 miest na sedenie, ktorá slúži predovšetkým na spoločné stretnutia, kultúrne a spoločenské podujatia a besedy. Žiaci majú k dispozícií anglickú knižnicu pani Smithovej.

Všetky učebne a triedy sú pripojené kabelážou a wifi signálom k internetu pre potreby vyučovania a elektronickej triednej knihy a žiackej knižky. Všetky učebne sú vybavené zobrazovacou technikou. K dvom odborným učebniam vybavených interaktívnou tabuľou pribudla učebňa s interaktívnym monitorom pre výučbu alebo malé školské konferencie. Počas školského roka 21/22 sa obnovil a rozšíril kamerový systém v škole.

Telesnému rozvoju žiakov a športovému vyžitiu slúžia  športoviská v areáli školy – veľká telocvičňa, malá telocvičňa - stolný tenis, malá telocvičňa – aerobik, posilňovňa, tenisový kurt, basketbalové a volejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, bežecká dráha. Vonkajšie športoviská sú už v horšom stave a žiadajú si obnovu, s ktorou sme v spolupráci so zriaďovateľom a mestom Trnava začali na jar 2022.

Učitelia majú k dispozícii vybavené kabinety a zborovňu pre prácu aj oddych. Pedagogickí zamestnanci využívajú pri práci notebooky zo zdrojov MŠ predovšetkým na zabezpečenie dištančnej výuky. K dispozícii je online priestor gymholleho.sk pre spoločné zdieľanie dokumentov a využívanie ďalších služieb MSOff365 pre vyučovací proces. 

Žiaci majú k dispozícií dostatok sociálnych zariadení, spŕch, šatní, každý žiak má vlastnú veľkú skrinku na odev a obuv. Pre žiakov, učiteľov a návštevníkov školy sú v interiéri aj v exteriéri školy zriadené viaceré oddychové a relaxačné zóny.

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni. Príprava stravy sa realizuje vo vybavenej, modernej a hygienickým normám vyhovujúcej školskej kuchyni. K dispozícii je aj školský bufet.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy

·         prvé miesta v externom testovaní MS 21/22 zo stredných škôl v Trnavskom kraji

·         veľký záujem uchádzačov o štúdium

·         umiestnenie absolventov na vybraných VŠ v SR a zahraničí

·         výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a súťažiach, SOČ

·         možnosť získania certifikátu CAE a Delf

·         Erasmus+ - francúzsky a nemecký jazyk

·         kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

·         tímové vedenie školy, podpora učiteľov v osobnom a kariérovom raste

·         doména školy – gymholleho.sk a využívanie Office 365 a Teams

·         elektronická žiacka knižka EŽK, rozvrh na webe, dochádzkový systém žiakov

·         dlhoročné partnerstvo so školami v zahraničí

·         projekty, zahraničné a domáce exkurzie, výlety

·         lyžiarske kurzy a kurzy na ochranu života a zdravia

·         vybavenosť odborných učební

·         dostupnosť internetu v celej škole

·         školská jedáleň, bufet

·         oddychové kútiky a skrinky v šatniach pre žiakov

·         mimoškolská a dobrovoľnícka činnosť žiakov

 

Nedostatky

·         nižšia účasť v medzinárodných projektoch

·         prezentácia vedeckej činnosti žiakov v prírodovedných predmetoch v súťažiach

·         nízka angažovanosť učiteľov pri plnení cieľov školy

·         vysoká frustrácia učiteľov

·         uzavretá klíma školy

·         učiteľ neoboznámi žiaka so spôsobmi učenia sa, aby bol úspešný

·         nedostatočná pozornosť učiteľa k hodnoteniu výsledkov práce žiaka, k odstráneniu chýb,  sebahodnoteniu a priebehu práce

·         zatekanie strechy, spodná voda v šatniach, zateplenie budovy, nedostatočná klimatizácia 

·         problém s parkovaním v okolí školy

 

Návrhy na odstránenie nedostatkov:

Motivácia učiteľov k výkonu (obmedzenie z pohľadu financií, ktoré je v školstve nedostatočné), nahlasovanie písomných prác žiakom a ich zaznamenávanie do ETK, venovať pozornosť žiakovi tvorbou jeho portfólia, sledovať zmenu od začiatku roka do konca a aj celého štúdia, vedieť objektívne hodnotiť ústne aj klasifikovať známkou, dať priestor na sebahodnotenie, motivovať a ukázať cestu k úspešnosti v štúdiu, rešpektovať individualitu žiaka a aj jeho prípadné obmedzenia.

Vedenie školy vyvíja snahu o zmenu klímy školy, hľadá spôsoby zmeny riadenia, využíva tímové riadenie aj s pomocou internej školskej psychologičky, ktorá v škole začala pôsobiť od septembra 2022 a je k dispozícii žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom školy.

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 3

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci


Počet prijatých žiakov v prijímacom konaní školského roku 2021/22 do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva:

4-ročné štúdium – 56, z toho prijatí na odvolanie 33

5-ročné bilingválne štúdium – 55, z toho prijatí na odvolanie 20

8-ročné štúdium – 25, z toho prijatí na odvolanie 8

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole:

4-ročné štúdium – 226

PK sa nezúčastnilo 11 uchádzačov, nesplnilo podmienky spolu 16 uchádzačov.

5-ročné bilingválne štúdium – 315

PK sa nezúčastnilo 10, nesplnilo podmienky spolu 36 uchádzačov.

8-ročné štúdium – 90

PK sa nezúčastnili 4 uchádzači, nesplnilo podmienky spolu 22 uchádzačov.

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku:

4-ročné štúdium – 210

5-ročné bilingválne štúdium – 279

8-ročné štúdium – 68

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma A7902 J gymnázium 
Sekunda A7902 J gymnázium 
Tercia A7902 J gymnázium 
Kvarta A7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
I.C7902 J gymnázium 
I.DA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
Kvinta A7902 J gymnázium 
II. A7902 J gymnázium 
II. B7902 J gymnázium 
II. CA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
II. DA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
Sexta A7902 J gymnázium 
III. A7902 J gymnázium 
III. B7902 J gymnázium 
III. CA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
III. DA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
Septima A7902 J gymnázium 
IV. A7902 J gymnázium 
IV. B7902 J gymnázium 
IV. CA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
IV. DA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
Oktáva A7902 J gymnázium 
V. CA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium
V. DA7902 J 74 gymnáziumbilingválne štúdium

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaAALANRANJAJKBIOBIOaCIPDEJDEJaDAJFIGFRJFYZGEGGAJ
Príma A  1,39 1,43 1,091,22    1,091,09 
Sekunda A  1,13 1,08  1,09   1,1311,17 
Tercia A  1,26 1,17  1,09    1,71,22 
Kvarta A  1,33 1,8  1,35    1,851,25 
I.A  1,65 2,22  1,87   1,382,351,26 
I.B  1,58 2,15  1,31    2,271,23 
I.C  1,54 2,42  1,62    2,652,08 
I.DA 1,11,51     1 1  1,23
Kvinta A  1,66 1,97  1,41   1,862,281,72 
II. A  1,61 1,71  1,33    2,381,21 
II. B  1,19 1,85  1,42   1,672,541,38 
II. CA 1,071,96  1,81  1,81   2,221,3 
II. DA 1,271,27  2  1,88  1,082,461,12 
Sexta A  1 1  1    2,121,04 
III. A  1,63 1,73  1,35    2,541,65 
III. B  1,65 2,33  1,3   2,12,31,58 
III. CA 11,38  1,55  1,62  1,152,11,24 
III. DA 11,59  1,63  1,54   2,291,14 
Septima A  1,33 1,96  1,11   1,251,851,15 
IV. A  1,52       1,14 2,14  
IV. B  1,42       1,081,222,42  
IV. CA1 1,89  1,43  2,04   1,711,54 
IV. DA1 1,36  1,2  1,56  1,42,241,28 
Oktáva A  1,55       11,562,45  
V. CA1,07 1,34  1,21  1,52 1,11,09   
V. DA1,17 2,13  1,7  2 1,35    

TriedaHUVCHECHEaINGINGaINFINFaKDVUKDVUaKAJKNJKSJKFJLATLIS
Príma A1,131             
Sekunda A1,091             
Tercia A 1,13   1,17         
Kvarta A 1,62   1,35         
I.A 2,13   1,74         
I.B 2   1,81         
I.C 2,46   2,15         
I.DA               
Kvinta A 2,31   1,41         
II. A 1,94   1,39         
II. B 1,65   1,54         
II. CA  1,44   1        
II. DA  1,38   1,04        
Sexta A 1,35   1,11         
III. A 2   1,42         
III. B 2,25   1,57         
III. CA  1,31   1        
III. DA  1,33   1,04        
Septima A 1,44   1,11         
IV. A   1,33   1 1,712,5   1
IV. B   1,5   1 1,5  111
IV. CA  1,29   1        
IV. DA  1,2   1       1
Oktáva A   1,4   1 1,361,29 1 1
V. CA  1,14 1 1 1,25 1,25 12,75 
V. DA  1,83 1 1 1,25  2,11 3 

TriedaMATMDVMDVaNEJOBNOBNaOA-bOA-cOA-iPCFPSAJPSFJPROPROaSCB
Príma A1,74  1,31           
Sekunda A1,22   1,26          
Tercia A1,43  1,81          
Kvarta A2,45  1,851,24          
I.A2,091             
I.B2,851 1,85           
I.C2,851,04 2,29           
I.DA1,97  1,13  1,61,271,03      
Kvinta A2,791,03 2,33           
II. A2,69  2,17           
II. B2,77              
II. CA2,07 12           
II. DA2,46 12,15           
Sexta A2,23  2,07           
III. A3  2,151,23    1,5  1,33 2,2
III. B2,78   1,39    2 11,5 2,44
III. CA2,31    1,31         
III. DA2,78  1,68 1,19         
Septima A2,07  1,931,07    1 11 2,2
IV. A2,66  2,141,66    2,2  1 2,63
IV. B2,96   1,38    2  1,75 2,23
IV. CA2,5  1,861,5    1,2   1 
IV. DA2,92   1,12    1 1   
Oktáva A2,18  1,541,5       3 2,5
V. CA2,55  1,28     11,61  1 
V. DA2,96        21,37  1 

TriedaSCBaSCCSCCaSEDSEDaSEFSEGSEMSJLSVSSprSPJSPJ3TECTSV
Príma A        1,87 1,041,1  1
Sekunda A        1,91 1   1
Tercia A        2,13 11,38 11
Kvarta A        2,2 1   1
I.A        1,17 11,27  1
I.B        1,96 1,041,31  1
I.C        1,77 11,67  1
I.DA        1,53 11,46  1
Kvinta A        1,86 1   1
II. A        1,62 1   1
II. B        1,85 11,43  1
II. CA        1,63 11,25  1
II. DA        1,46 1   1
Sexta A        1,46 11,25  1
III. A 1 1,4  1 1,921,361,07   1
III. B 1 2,8  2 1,87111,62  1
III. CA        1,52 11,19  1
III. DA        1,52 1   1
Septima A 1 1,8  1 1,7811   1
IV. A 1,25 1 1,52 1,971,711 1 1
IV. B 1 1,67 22,63,51,691,1711,29  1
IV. CA1,58 1 1 2 1,961,251   1
IV. DA1,54 1 1,27 2 1,561,4611,13  1
Oktáva A 1 1,67 21,631,771,131 1 1
V. CA1,4 1,44 2,331,75 1,5 1,441 1 1
V. DA1,67 1,75 32,8 1 1,8912,35  1

TriedaTVPaTWSUMKUMKaVKBCVKBVKFVKCVKMVKVMVYUVYV
Príma A           1
Sekunda A           1
Tercia A          1 
Kvarta A            
I.A  1         
I.B  1,04         
I.C  1         
I.DA            
Kvinta A  1,07         
II. A  1         
II. B  1         
II. CA   1        
II. DA   1        
Sexta A  1         
III. A  1      2  
III. B  1      2,57  
III. CA   1,03        
III. DA   1,04        
Septima A  1      1,33  
IV. A 1,431  11,2912,08   
IV. B 11  1113   
IV. CA   1,04     2,08  
IV. DA   1     1  
Oktáva A 1,251    12   
V. CA11,5  1 1,33 1,8   
V. DA11,75  1 1,71 1,4   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma A25167110100
Sekunda A23185000000
Tercia A23158000000
Kvarta A21114600000
I.A24119400000
I.B28891010100
I.C265101100000
I.DA30253200000
Kvinta A29910910000
II. A311181200000
II. B26611900000
II. CA271312200000
II. DA26814400000
Sexta A28159400000
III. A27771120010
III. B24861000000
III. CA291511300000
III. DA28814600000
Septima A27178200000
IV. A291091000000
IV. B263101300000
IV. CA28127900000
IV. DA2588900000
Oktáva A2269700000
V. CA291112600000
V. DA23821300000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Úspešnosť prijatia na vysoké školy dosahuje 98 %.

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

8 a 4-ročný odbor

Študijný odbor

žiadna

SR

neuvedená

Holandsko

ČR

Celkový súčet

 

 UK BA

1

1

 

enviromentalistika

1

1

 

Akadémia PZ BA

1

1

 

verejná správa

1

1

 

Amsterdam Fashion Institute

2

2

 

podnikanie v móde

2

2

 

Avans University

2

2

 

medzinárodný obchod

2

2

 

EU BA

4

4

 

ekonomika

3

3

 

medzinárodné vzťahy 

1

1

 

FIIT STU BA

1

1

 

informatika

1

1

 

LF UK BA

1

1

 

medicína

1

1

 

MenU Brno

1

1

 

ekonomika

1

1

 

MFF UK BA

1

1

 

pedagogika

1

1

 

MTF STU TT

2

2

 

strojárstvo

2

2

 

MTF TT

1

1

 

technika

1

1

 

MU Brno

7

7

 

ekonomika

1

1

 

genetika

1

1

 

informatika

4

4

 

jazyky  

1

1

 

neuvedená

1

1

 

neuvedená

1

1

 

Newton University Brno

1

1

 

ekonomika

1

1

 

PF TU

1

1

 

elementárna pedagogika

1

1

 

STU BA

3

3

 

architektúra

2

2

 

mechatronika

1

1

 

TU TT

3

3

 

jazyky  

1

1

 

pedagogika

1

1

 

psychológia 

1

1

 

UCM TT

1

1

 

komunikácia

1

1

 

UK BA

24

24

 

biológia

2

2

 

dátová veda

1

1

 

elementárna pedagogika

1

1

 

farmácia

3

3

 

fyzika 

1

1

 

informatika

2

2

 

jazyky  

2

2

 

manažment 

3

3

 

medicína

3

3

 

medicínska biológia 

1

1

 

pedagogika

1

1

 

právo

1

1

 

psychológia 

2

2

 

žurnalistika 

1

1

 

UK Praha

2

2

 

filozofia

1

1

 

matematika

1

1

 

UKF Nitra

1

1

 

komunikácia

1

1

 

UMB BB

1

1

 

politológia 

1

1

 

UNI ZA

2

2

 

biológia

1

1

 

informatika

1

1

 

University of Amsterdam

1

1

 

komunikácia

1

1

 

UVLF Košice

2

2

 

veterinárske lekárstvo

2

2

 

VETUNI Brno

1

1

 

veterinárske lekárstvo

1

1

 

Vrije Universiteit Amsterdam

1

1

 

právo

1

1

 

VŠE Praha

1

1

 

ekonomika

1

1

 

VUT Brno

4

4

 

informatika

3

3

 

strojárstvo

1

1

 

žiadna

3

3

 

žiadna

3

3

 

Celkový súčet

3

50

1

6

17

77

 

 

5-ročný odbor

Označenia riadkov

SR

Rakúsko

neuvedená

Írsko

Holandsko

ČR

Celkový súčet

 

AMBIS Praha

1

1

 

ekonomika

1

1

 

ATU Sligo

1

1

 

divadelný manažment

1

1

 

EU BA

3

3

 

ekonomika

1

1

 

jazyky

2

2

 

Hanze University

1

1

 

prírodné vedy

1

1

 

IMC FH Krems

1

1

 

farmácia

1

1

 

MtF STU TT

1

1

 

strojárstvo

1

1

 

MU Brno

6

6

 

bioinformatika

1

1

 

dejiny filmu

1

1

 

fyzika

1

1

 

jazyky

1

1

 

medicína

1

1

 

medzinárodné vzťahy

1

1

 

neuvedená

4

4

 

neuvedený

4

4

 

Newton College Brno

1

1

 

ekonomika

1

1

 

Rijksuniversiteit Groningen

1

1

 

informatika

1

1

 

RUG Holandsko

2

2

 

história

2

2

 

SPÚ Nitra

1

1

 

cestovný ruch

1

1

 

Stenden University

2

2

 

multimédiá

2

2

 

STU BA

4

4

 

biotechnológie

1

1

 

ekonomika

1

1

 

informatika

1

1

 

stavebníctvo

1

1

 

STU MtF TT

1

1

 

strojárstvo

1

1

 

TU TT

1

1

 

pedagogika

1

1

 

UK BA

10

10

 

biológia

1

1

 

environmentalistika

1

1

 

farmácia

2

2

 

filozofia

1

1

 

fyzika

1

1

 

geografia 

1

1

 

jazyky

1

1

 

pedagogika

1

1

 

UK, Filozofická fakulta 

1

1

 

UK Praha

2

2

 

informatika

1

1

 

matematika

1

1

 

UKF Nitra

1

1

 

jazyky

1

1

 

UMB BB

1

1

 

Forenzná a kriminálna chémia

1

1

 

UNI ZA

1

1

 

letectvo

1

1

 

Vrije Universiteit Amsterdam

1

1

 

ekonomika

1

1

 

VŠE BA

2

2

 

ekonomika

2

2

 

VUT Brno

2

2

 

chémia

1

1

 

informatika

1

1

 

žiadna

2

2

 

žiaden

2

2

 

Celkový súčet

26

1

6

1

7

12

53

 

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Čerpania finančných prostriedkov Gymnázium J. Hollého Trnava v roku 2021

Gymnázium Jána Hollého v Trnave hospodárilo v roku 2021 s finančnými prostriedkami z viacerých zdrojov. Škola hospodárila v prenesenom výkone štátnej správy. Organizačnou zložkou školy je školská jedáleň, ktorá hospodárila v originálnom výkone.

Prenesený výkon

Výchovno-vzdelávací proces na škole bol financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR /ďalej len MŠ VVaŠ SR/.

Poskytnuté finančné prostriedky spolu: 1 813 727,- €

Prenesené z roku 2020: 34 950,- €

Spolu: 1 848 677,- €

Vyčerpané: 1 767 192,- €

Prenos do roku 2022: 81 485,- €

Na čerpaní finančných prostriedkov sa v najväčšej miere podieľali osobné náklady, pozostávajúce zo:

• mzdových nákladov 1 132 016,- €

• odvodových nákladov 400 621,- €

Osobné náklady spolu: 1 532 637,- €

Prevádzkové náklady boli čerpané vo výške: 234 555,- €

Priemerná mzda pedagogických zamestnancov dosiahla výšku 1 662,30 €, nepedagogických zamestnancov výšku 968,80,- €. Výška priemernej mzdy bola ovplyvnená aj vyplácaním mimo tarifnej zložky, ako sú osobné príplatky a mimoriadna odmena. Mimotarifná zložka bola vyplatená vo výške 15,97 % k vyplateným tarifným platom.

Prevádzkové náklady čerpané vo výške 234 555 ,- € boli podľa jednotlivých účtovných skupín čerpané nasledovne:

Energie 61 323,- €

Materiál 66 706,- €

Údržba 15 023,- €

Cestovné 632,- €

Služby 69 697,- €

Nájomné 830,- €

Výdavky spojené s užívaním mot. vozidla 791,- €

Bežné transfery /odchodné, odstupné, príspevok na stravu, nemocenské/ 19 553,- €

Doplnkovým zdrojom financovania školy boli vlastné príjmy, dosiahnuté z prenájmu priestorov, z predaja výrobkov, a z dobropisov, spolu vo výške 7 807,- €. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a na služby.

Zriaďovateľ školy, Trnavský samosprávny kraj, prispel na dofinancovanie výchovno-vzdelávacieho procesu finančnou čiastkou 10 877,- €

Použitie týchto finančných prostriedkov bolo účelovo určené na opravu strechy a na obstaranie kamerového systému.

Gymnázium Jána Hollého v Trnave hospodárilo v prenesenom výkone štátnej správy s objemom finančných prostriedkov

spolu vo výške 1 867 361,- €.

Všetky finančné prostriedky boli použité efektívne na účely tomu určené. Škola sa nedostala do platobnej neschopnosti. Mzdy boli zamestnancom vyplácané podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. Všetkým zdravotným poisťovniam boli odvedené odvody a škola neevidovala k 31. 12. 2021 žiadnu neuhradenú faktúru po lehote splatnosti.

Originálny výkon

V originálnom výkone je financovaná prevádzka školskej jedálne, ktorá je organizačnou zložkou Gymnázia Jána Hollého Trnava. Zdrojom financovania sú finančné prostriedky poskytnuté zriaďova-teľom, Trnavským samosprávnym krajom, z podielových daní.

Zriaďovateľ poskytol školskej jedálni v roku 2021 dotáciu vo výške 87 418,- €. Finančné prostriedky zriaďovateľa sú určené na osobné a prevádzkové náklady, bez potravín. Z úhrad stravy (potraviny + réžia) boli v r. 2021 použité finančné prostriedky vo výške 62 586,- €.

Ich použitie bolo nasledovné:

Na osobné náklady 74 955,- € , z toho na:

Mzdy 55 057,- €

Odvody + prísp. do DDS 19 898,- €

Priemerná mesačná mzda zamestnancov dosiahla výšku 754,70,- € . Mimotarifná zložka bola v ŠJ vyplatená vo výške 7,74 % k tarifnému platu.

Na prevádzkové náklady 75 049,- €, z toho na:

Energie 5 992,- €

Potraviny 42 781,- €

Údržba 676,- €

Služby 15 256,- €

Materiál 8 507,- €

Bežný transfer /nemocenské dávky, odchodné, príspevok na stravu/ 1 837,- €

Náklady na potraviny boli hradené stravovanými žiakmi a zamestnancami vo výške 1,41 € za jedno hlavné jedlo, čo zodpovedá 3. potravinovému pásmu stanovenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Platby za potraviny sú vykonávané mesačne na základe odobraných obedov a sú účtované na samostatnom potravinovom účte.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2021/22 v škole pôsobili nasledovné krúžky: environmentálny a turistický, fyzikálny, jazykovedný, fitness, krúžok literárnych autorov, modelové otázky z chémie, žurnalistický.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Finančná podpora Rady rodičov pri GJH v Trnave

ŠKOLSKÝ ROK

2021/22

Oblasť / činnosť RR GJH

 

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY

            1 000,00  

Euroweek

                           1 000,00  

OLYMPIÁDY A MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV

               1 998,00 €

    Súťaže, olympiády - organizácia

                             998,00 €

    Ceny, odmeny za výborné výsledky

                          1 000,00 €

MARKETING  GJH

               3 051,00 €

    Ročenka GJH

                          3 051,00 €

 

 

 

 

ŠTUDENTSKÁ RADA A JEJ PROJEKTY

               3 273,00 €

    Maturitné triedy

                          1 300,00 €

    Starý Blesk - podpora časopisu

                          1 573,00 €

    ŠR - opakované aktivity šk. roka

                             400,00 €

    ŠR - projekty

 

PODPORA KVALITNEJ VÝUKY PREDMETOV

               6 222,45 €

Schválené projekty Predmet. komisií

                          1 787,45 €

    Dobrovoľníctvo (Chobotničky, Zóna bez peňazí, relaxačná zóna, stromy pre GJH, iné)

                          1 667,45 €

    Predmetové komisie (materiálno-technické vybavenie do učební)

                             120,00 €

Vybrané projekty vedenia GJH

                          1 590,00 €

    Akadémia veľkých diel - štartovné

                          1 590,00 €

Prostriedky rodičov (vybavenie kmeňových tried a povinné kurzy )

                          2 845,00 €

     Nové PC do učební Informatiky

 

     KOŽAZ

                          2 845,00 €

 

 

Výdavky celkom

             15 544,45 €

Záver

Vypracovala: Ing. Marianna Katreniaková

V Trnave, 27. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10. októbra 2022

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v Rade školy 13. októbra 2022.