• Uchádzač

     • Čo Gymnázium Jána Hollého ponúka?

     • Študenti majú na výber z viacerých cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky jazyk a latinčina, a majú možnosť získať diplom DELF Scolaire vo viacerých úrovniach. Maturanti bilingválnych tried majú možnosť získať Štátnu jazykovú skúšku, úroveň C1, v ANJ. Škola využíva elektronickú triednu knihu a elektronický dochádzkový systém vďaka ISIC kartám. Odborné učebne sú vybavené dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami. Na škole je 5 počítačových učební, z nich jedna so zameraním na vyučovanie v anglickom jazyku, chcemické laboratórium, učebňa biológie a geografie, dejepisu, jazykové učebne, veľká telocvičňa, telocvična pre aerobic, stolný tenis, posilňovňa.

      V 3. a 4. ročníku, resp. Septime a Oktáve osemročného gymnázia a 4. a 5. ročníku bilingválneho gymnázia, majú študenti možnosť vybrať si voliteľné predmety so zameraním na požiadavky prijímacích skúšok na vysoké školy ako napr. semináre z chémie a dejepisu, praktické cvičenia z fyziky, konverzácie v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku, programovanie, vybrané kapitoly z matematiky a iné. Škola je zameraná aj na rozvoj finančnej gramotnosti svojich študentov. 

      Naši študenti sa úspešne zúčastňujú olympiád z viacerých predmetov (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, geografia, biológia), literárnych súťaží Literárna Senica Ladislava Novomestského a Je M. R. Štefánik hrdina?, súťaže Mladý digitálny Európan a rovnako úspešne reprezentujú školu v halovom futsale, stolnom tenise, futbale, šachu či športovej streľbe. 

      V minulom školskom roku 2018/2019 dosiahla naša škola výborné výsledky Monitoru pre 9. ročník ZŠ (kvartu gymnázií) T9. V rámci Slovenskej republiky sme sa umiestnili na 4. mieste so slovenským jazykom a na 10. mieste s matematikou. V Trnavskom kraji sme v oboch predmetoch obsadili 1. miesto!

      Naše gymnázium sa zapája do benefičných projektov Zóna bez peňazí, Chobotničky pre predčasne narodené deti, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, Kúsok tepla a študenti predajom vianočného pečiva zbierajú peniaze pre azylový dom. 

      Záujmy študentov háji Žiacka školská rada, vydáva sa školský časopis Starý blesk. Študenti majú možnosť objavovať svet vďaka školským výletom do rôznych kútov sveta (Grécko, Španielsko, Veľká Británia). Na škole sa organizujú študentské projekty ako Euroweek, organizujú sa lyžiarske výcviky a besedy (Smrekové dni, Astronyx a i.), spolupracujeme s partnerskými školami v Rokycanoch a Sangerhausene a učitelia sa zúčastňujú medzinárodných projektov pre školské vzdelávanie v programe ERASMUS+.