• Čo Gymnázium Jána Hollého ponúka?

    • Predovšetkým poskytuje kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi rešpektujúc vzájomnú úctu vo vzťahu učiteľ - žiak vo všetkých vzdelávacích oblastiach ako sú: jazyky (materinský a cudzie), matematika a informatika, prírodovedné predmety (fyzika, chémia, biológia), spoločenské predmety (dejepis, občianska náuka, geografia), výchovy (k umeniu, k hodnotám, telesná).

     Je našou snahou mať dostatok IKT a aplikácií pri výuke, využívať inovatívne metódy pri vyučovaní, sledovať aktuálne trendy, novinky a poskytovať ich žiakom prostredníctvom besied, prednášok, ich aktívnym zapojením do súťaží aj na medzinárodnej úrovni, olympiád.

     Svoj talent či prednosti môžu naši študenti uplatniť účasťou na olympiádach (predmety - jazykové, prírodovedné, matematika), pytagoriáde, súťažiach v programovaní (Zenit), literárnych súťažiach (Literárna Senica Ladislava Novomestského a Je M. R. Štefánik hrdina?), súťaže Mladý digitálny Európan a rovnako úspešne reprezentujú školu v rôznych športoch (halovom futsale, stolnom tenise, futbale, šachu či športovej streľbe). 

     Študenti majú na výber z viacerých cudzích jazykov - anglický (zatiaľ sa vyučuje ako prvý cudzí jazyk), nemecký, francúzsky, španielsky jazyk (ako druhý   cudzí jazyk) a latinčina (voliteľný predmet pre budúcich medikov, filozofov a i.). Francúzštinári majú možnosť získať diplom DELF Scolaire vo viacerých úrovniach. Maturanti bilingválnych tried majú možnosť získať Štátnu jazykovú skúšku, úroveň C1, v ANJ.

     Odborné učebne sú vybavené dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami. Na škole je 5 počítačových učební, z nich jedna so zameraním na vyučovanie v anglickom jazyku, chcemické laboratórium, učebňa fyziky, biológie a geografie, dejepisu, jazykové učebne, veľká telocvičňa, telocvična pre aerobic, stolný tenis, posilňovňa.

     V 3. a 4. ročníku, resp. Septime a Oktáve osemročného gymnázia a 4. a 5. ročníku bilingválneho gymnázia, majú študenti možnosť vybrať si voliteľné predmety so zameraním na požiadavky prijímacích skúšok na vysoké školy ako napr. semináre z prírodovedných predmetov, dejepisu, praktické cvičenia z fyziky, konverzácie v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku, programovanie, tvorba webových stránok, vybrané kapitoly z matematiky a iné. Škola je zameraná aj na rozvoj finančnej gramotnosti svojich študentov. 

     Naše gymnázium sa zapája do benefičných projektov Zóna bez peňazí, Chobotničky pre predčasne narodené deti, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, Kúsok tepla a študenti predajom vianočného pečiva zbierajú peniaze pre azylový dom. 

     Škola využíva elektronickú triednu knihu a elektronický dochádzkový systém vďaka ISIC kartám a rodičia tak majú prehľad o výsledkoch, príchodoch a odchodoch (bezpečnosť) svojho dieťaťa. Portál Edupage tiež umožňuje jeden z možných spôsob kontaktu medzi rodičom a triednym učiteľom.

     Záujmy študentov háji Žiacky parlament. Vydáva sa školský časopis Starý blesk. Študenti majú možnosť objavovať svet vďaka školským výletom do rôznych kútov sveta (Grécko, Španielsko, Veľká Británia). Na škole sa organizujú študentské projekty ako Euroweek, organizujú sa lyžiarske výcviky a besedy (Smrekové dni, Astronyx a i.), spolupracujeme s partnerskými školami v Rokycanoch a Sangerhausene a učitelia sa zúčastňujú medzinárodných projektov pre školské vzdelávanie v programe ERASMUS+.