• Oznamy vedúcej ŠJ

    •  

     Dotácia na stravu od 01.09.2023 do 31.12.2023

     Na dotáciu majú nárok žiaci, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií a žiaci prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, prijatí po absolvovaní ôsmeho ročníka základnej školy.

     Pridelená dotácia bude vo výške 2,30 € na deň. Žiak osemročného gymnázia dopláca 0,10 € na jedno jedlo, žiak päťročného vzdelávacieho programu (ďalej len bilingválne gymnázium) dopláca 0,30 € na jedno jedlo.

     Stravník sa nesmie dostať do mínusu, preto odporúčam vložiť na stravný účet jednorazovo mesačnú platbu:

     - osemročné gymnázium (1. až 4. ročník) 21 x 2,40 = 50,40 €

     - bilingválne gymnázium (1. ročník, absolvent ôsmeho ročníka) 21 x 2,60 = 54,60 €

     O dotáciu je treba požiadať prostredníctvom tlačiva návratka  ZIADOST_-_navratka.pdf.

     Na základe usmernenia Odboru školstva Úradu TTSK č. 1 k Dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutej v zmysle zákona č. 544/2010 zo dňa 16.08.2023.
     Upozorňujeme rodičov, že „Návratku“ treba doručiť prostredníctvom Edupage alebo na mail: janikova.monika@zupa-tt.sk, prípadne osobne od Po - Pia v čase od 7,30 - 12,00 hod. do 25.08.2023.
     V prípade žiakov prvých ročníkov do 04.09.2023.
     V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude poskytnutá dotácia na stravu už v septembri, ale až nasledujúci mesiac od doručenia návratky.

     Nárok na obedy s dotáciou má žiak:

     - ak sa zúčastní vyučovania a odoberie obed v školskej jedálni

     - ak bude pri odbere stravy “odčipnutý“ 

     - ak sa žiak nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že jeho zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate, doručíte návratku spolu s potvrdením od odborného lekára a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu. Zákonný zástupca pripraví stravu doma a dieťa si ju prinesie na konzumáciu do školy. Dotácia bude zástupcovi dieťaťa poukázaná na účet.

     Ak sa žiak pre chorobu alebo z iných dôvodov nezúčastní vyučovania, rodič je povinný dieťa zo stravy bezodkladne odhlásiť. V opačnom prípade rodič uhrádza dotáciu v plnej výške!

      ___________________________________________________________________________________________

     Vážení stravníci,

     na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja, podľa Dodatku č. 6 k VZN 25/2012 sa od 1.4.2023 zvyšujú režijné náklady z 0,30 € na 0,50 €. Celková výška príspevku na stravu činí:

     Finančné pásmo A /3:

     11-15 ročný FN 1,90 € + Réžia 0,50 € = 2,40 € jedno jedlo

     15-19 ročný FN 2,10 € + Réžia 0,50 € = 2,60 € jedno jedlo

     Odporúčaná výška mesačnej platby:

     11-15 ročný 50,00 €                                                        

     15-19 ročný 54,00 €                         


     UPOZORNENIE !

     VÝDAJ STRAVY JE LEN DO 14,00 HOD.


     Podmienky odobratia obedov v prvý deň choroby dieťaťa

     V prvý deň choroby dieťaťa je umožnené rodičovi vstúpiť do jedálne a odobrať obed iba v čase vyučovacích hodín a to konkrétne:

     od 11:45 do 12:15

     od 12:50 do 13:20

     od 13:50 do 14:00

     ________________________________________________________________________________________________

     Podmienky stravovania

     V školskej jedálni je nainštalovaný systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ISIC) objednávaných školou. Výdaj stravy je realizovaný použitím ISIC karty.  

     Všetci stravníci musia mať svoju ISIC kartu zaregistrovanú v systéme. Ak ju ešte nemajú zaregistrovanú, je potrebné o to požiadať vedúcu školskej jedálne vždy v čase od 11:20 do 11:40 hod.  Noví študenti, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni, dostanú od triedneho učiteľa zápisný lístok (prípadne si ho stiahnu na tejto stránke) a prinesú ho vyplnený triednemu učiteľovi školy spolu s ISIC kartou. Triedny učiteľ im následne zabezpečí spárovanie ISIC kariet prípadne iný druh čipovej karty do stravovacieho systému. Po zaregistrovaní žiaci dostanú vytlačené prihlasovacie heslá a údaje, ktoré sú potrebné k prihláseniu do systému objednávania stravy. Každý žiak je povinný preukázať sa pri odobratí stravy kartou, ktorú prikladá k terminálu. 

     V prípade zabudnutia karty si žiak vytlačí náhradný stravný lístok na objednávacom termináli v školskej jedálni. Pre vytlačenie náhradného lístka, ktorým sa potrebuje preukázať k odobratiu stravy je dôležité správne zadanie hesla, ktoré žiak používa pre prihlasovanie a odhlasovanie stravy. Odporúčam heslo uložiť tak,  aby sa  žiak  mohol v prípade zabudnutia karty  bez ťažkostí dostať k svojmu heslu. Stravník má možnosť odobrať 10 náhradných lístkov za mesiac.  Prosím všetkých stravníkov, aby nezneužívali systém vydávania náhradných lístkov a nezvyšovali zbytočne režijné náklady školskej jedálne tým, že si nebudú nosiť čipové karty .

     Prihlasovanie a odhlasovanie stravy vykonáva rodič alebo žiak na webovej stránke www.strava.cz, číslo jedálne našej školy je 9773 alebo osobne na objednávacom termináli v školskej jedálni. Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody na prihlasovanie stravy nájdete na stránke www.strava.cz, navod_strava_ ios_android.pdf .

     Prosím rodičov, aby si v auguste skontrolovali konto na stravovacom účte a prípadné platby na september realizovali včas. Tým predídete znemožneniu objednať stravu pre svoje dieťa na prvé dni príslušného kalendárneho mesiaca. Odporúčaný termín realizácie zálohovej platby za stravu na príslušný mesiac je vždy do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci. Platbu za stravu uhrádzajte na účet školskej jedálne prevodom alebo zadaním trvalého príkazu. 

     číslo účtu: SK63 8180 0000 0070 0049 5543

     variabilný symbol: číslo stravníka (bude pridelné registráciou stravníka do systému)

     V prípade, že neviete variabilný symbol, uveďte do poznámky priezvisko a meno dieťaťa.

      

     Zapisny_listok_2023-24.pdf

      

     vedúca školskej jedálne: Monika Janiková


     VRÁTENIE PREPLATKU

     Žiadam všetkých študentov maturitných ročníkov, ktorí končia a stravovali sa v školskej jedálni o zaslanie žiadosti vrátenia preplatku.

     Do žiadosti môžete uviesť nasledovný text: Žiadam o vrátenie preplatku na stravnom...“

     Uvediete číslo stravníka, ktoré vám systém pridelil v školskej jedálni na začiatku prvého ročníka. V prípade, že si ho nepamätáte zadajte priezvisko, meno, triedu a číslo účtu.

     Prosím o dôsledné zadanie celého čísla účtu v tvare IBAN! 

     Uvedenú žiadosť, prosím, posielajte mailom na: janikova.monika@zupa-tt.sk

     Ďakujem

     Monika Janiková, vedúca ŠJ