• Novinky

      • Oznam

      • Riaditeľstvo Gymnázia Jána Hollého oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom), že podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa v 2. polroku nebudú klasifikovať predmety:

       Etická výchova, Náboženská výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Výchova umením a predmet Seminár a cvičenia z chémie.

        

       Upozorňujeme žiakov, ktorí sa nezapájajú aktívne do dištančného vzdelávania, ktoré je realizované počas tohto obdobia na nižšie uvedené body z usmernenia MŠ.

       Postup do vyššieho ročníka

       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom

       prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník.

       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho

       ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania

       na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie

       je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní

       žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch

       a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do

       31.8.2020.