• Novinky

      • Poradenské call centrum rezortu školstva

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

       Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.    

       Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách.

       Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva.

       Call centrum rezortu  školstva bude môcť vybaviť  v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti.

      • Maturity a prijímacie skúšky

      • Informácie z tlačovky Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 24. marca 2020

        

       ŠKOLY 2019/2020

       Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od 30.3.2020 až do odvolania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prerušené vyučovanie.

        

       Prihlášky na Stredné školy:

       Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

        

       MATURITY 2019/2020:

       Predbežné informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

        

       Talentové prijímacie skúšky, ktoré sa mali konať 3. apríla 2020, sa z tohto dôvodu neuskutočnia a nový termín včas, minimálne 2 týždne vopred, oznámime na webovej stránke školy.

        

      • Oznam pre žiakov a rodičov GJH

      • Prerušenie vyučovania

       Gymnázium Jána Hollého na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prerušuje od utorka 10. do piatka 13. marca 2020 vyučovanie. 

       Dôvodom rozhodnutia TTSK je prevencia pred možným šírením koronavírusu. 

        

      • Doprava vlakom

      • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

       Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

       Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

       Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

        

        

        

       Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

       Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

        

       Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

       info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

      • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole

      • Zapojením do projektu „Parti rozpočty na školách“ vám – študentom, ponúkame prostredníctvom školského participatívneho rozpočtu príležitosť zmeniť našu školu k lepšiemu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov či atmosféry na škole? Chýba vám tu niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 200,-- €, rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! 

       Prečo parti rozpočet na našej škole?

       Do parti rozpočtu na našej škole sme sa zapojili, pretože chceme spríjemniť prostredie našej školy, vylepšiť ako vnútorné, tak aj vonkajšie priestory a hlavne zapojiť do tejto realizácie vás, ktorí tieto zmeny najviac privítate a aj využijete. 

       Kto a ako sa môže so svojim nápadom do parti rozpočtu zapojiť?

       So svojim nápadom sa môže do parti rozpočtu zapojiť každý žiak, ale aj pedagogický zamestnanec našej školy, ktorý vypracuje projektzabezpečí realizáciu.

       Zber nápadov bude prebiehať prostredníctvom zástupcov ŽŠR od 5. 3. 2020 do 13. 3. 2020.

       Projekty predstavíme na stránke školy a na nástenke vo vestibule. Hlasovať za tie, ktoré sa vám páčia, budete taktiež na stránke školy. Realizovateľnosť projektov bude predtým posúdená vedením školy.

       Hlasovanie prebehne 16. 3. 2020 až 18. 3. 2020. Do záverečného hlasovania o tom, ktoré projekty budú na našej škole zrealizované, však celkovo môže postúpiť maximálne 10 projektov.

       Aký projekt môžete navrhnúť?

       Projekty by mali byť zamerané na ekológiu, skrášlenie spoločných priestorov, sté výročie školy, zdravú školu, spoločenské vyžitie, oddychové zóny, ... čokoľvek, čo prispeje k zlepšeniu klímy na škole.

       Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed počas práce na projekte, alebo na výlete, občerstvenie, náklady na dopravu.

       Navrhnutý projekt môže siahať do výšky 300,-- €. V prípade, že si autori a realizátori projektu budú vedieť získať financie z vlastných zdrojov (sponzorstvo), môže byť projekt o túto sumu navýšený.

       Rozhodnú študenti!

       Hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom Edupage, hlasovania sa môžu zúčastniť všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy.

       Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 23. 3. 2020 na stránke školy a na nástenke vo vestibule.

       S realizáciou víťazných projektov sa môže začať hneď po vyhlásení výsledkov.

       ŽŠR