• Kritériá študijného odboru gymnázium-bilingválne štúdium, vzorové úlohy

    • Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka študijného odboru

     7902 J 74 gymnázium-bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

     pre šk. rok 2020/2021:

     Do 1. ročníka je možné prijať 54 žiakov (2 triedy). Na prijatie uchádzača do uvedeného študijného odboru je potrebné overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie, t. j. každý uchádzač musí vykonať prijímacie talentové skúšky. Termín prijímacích talentových skúšok je 3. apríl 2020. Gymnázium odošle pozvánku na prijímacie talentové pohovory najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

     Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy, t. j. žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú ôsmy ročník základnej školy, a žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú deviaty ročník základnej školy. Výhodou je, ak ovládajú anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni (Pre-Intermediate Level-A2). Prihlášku je potrebné podať riaditeľovi na svojej škole do 20. februára 2020. Škola následne odošle prihlášku na adresu gymnázia do 28. februára 2020. 

      

     Prijímacie skúšky budú mať tri časti:

     1. písomná skúška z anglického jazyka v trvaní 45 minút,
     2. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 60 minút,
     3. písomná skúška z matematiky v trvaní 45 minút.

      

     Medzi prijímacími skúškami z jednotlivých predmetov bude prestávka 20 minút. Obsahom prijímacích skúšok z anglického jazyka, zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky bude učivo základnej školy podľa štátneho vzdelávacieho programu (viac v prílohách dolu). 

      

     Podmienkou prijatia do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia je úspešné vykonanie prijímacích talentových skúšok a umiestnenie sa v poradovníku, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov. Celkový počet bodov získaných uchádzačom v prijímacom konaní bude tvoriť súčet bodov:

     1. za prijímaciu skúšku z anglického jazyka; maximálne 40 bodov. Uchádzač úspešne vykoná túto časť skúšky, ak získa 15 a viac bodov,
     2. za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry; maximálne 40 bodov. Uchádzač úspešne vykoná túto časť skúšky, ak získa 12 a viac bodov,
     3. za prijímaciu skúšku z matematiky; maximálne 40 bodov. Uchádzač úspešne vykoná túto časť skúšky, ak získa 12 a viac bodov,
     4. za umiestnenie na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom a celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku organizovanej MŠVVaŠ SR. Úspešnú účasť v predmetovej olympiáde je nutné doložiť overeným dokladom, najneskôr však do 28. februára 2020. Pre žiakov 9. ročníka sa započítavajú olympiády absolvované v 8. a 9. ročníku ZŠ a pre žiakov 8. ročníka v 7. a 8. ročníku ZŠ. V rámci postupnosti olympiády sa berie do úvahy najvyššie umiestnenie v rámci všetkých kôl danej olympiády:
      • okresné kolo - 3 body,
      • krajské kolo - 5 bodov,
      • celoštátne kolo - 10 bodov.

      

     Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích talentových skúšok, oznámi túto skutočnosť najneskôr v deň konania skúšok do 07:30 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný termín prijímacích talentových skúšok. V tomto prípade riaditeľka školy rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do tried bilingválneho štúdia.

      

     Úspešní uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov. Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili nad a pod hranicou prijatia budú zoradení podľa kritérií:

     1. uchádzači so zdravotným znevýhodnením,
     2. vyšší počet bodov získaných z anglického jazyka na písomnej skúške,
     3. vyšší počet bodov získaných zo slovenského jazyka a literatúry na písomnej skúške,
     4. vyšší počet bodov získaných z matematiky na písomnej skúške.

      

     O prijatí úspešných uchádzačov rozhodne riaditeľka školy, ktorá na posúdenie predpokladov prijatia uchádzačov zriaďuje skúšobné komisie a prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Výsledky zverejní najneskôr do troch dní odo dňa termínu konania skúšky, t. j. do 6. apríla 2020 na výveske školy a na webovej stránke školy. Poradie bude zverejnené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, nebudú zverejnené mená a priezviská žiakov, ale číselné kódy, ktoré im boli pridelené a sú uvedené v pozvánke. Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zaslané poštou v zmysle správneho poriadku. V rozhodnutí o prijatí bude určený dátum zápisu prijatého uchádzača. Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže uchádzač odvolať do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o neprijatí, prostredníctvom riaditeľky školy na Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja TTSK.

      

     Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 7902 J 74 gymnázium-bilingválne štúdium (slovensko-anglické) pre šk. rok 2020/2021

     Tematické okruhy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválne štúdium

     Tematické okruhy prijímacej škúšky z matematiky na biligválne štúdium

     Vzorové úlohy:

     Ukazka_prijimacky_SJL.pdf

     Ukazka_prijimacky_ANJ.pdf

     Ukazka_uloh_prijimacky_MAT.pdf