• Poradné orgány riaditeľa školy

    • Rada školy

        predseda:     Ing. Augustín Dubnička, PhD.

      členovia:        MUDr. Branislav Kramár - za poslancov TTSK

                                  Mgr. Ing. Marián Galbavý - za poslancov TTSK

                                  RNDr. Ing. Marián Viskupič - za poslancov TTSK

                                  Mgr. Zuzana Abariová - za poslancov TTSK

                                  JUDr. Juraj Franta - za RR

                                  Ing. Jozef  Klokner - za RR

                                  PhDr. Róbert Jurík - za pedagog.  pracovníkov

                                  RNDr. Jana Martinkovičová - za pedagog. pracovníkov

                                  Eva Sládečková  -  za nepedagog. pracovníkov

                            Samuel Mokošák -  za Žiacku školskú radu                             

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Oznamenie_o_vysledku_II._kola_vyberoveho_konania.pdf

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Predsedovia predmetových komisií:

     PaedDr.  Mariana Pavelková

     Mgr. Anita Dúbravská

     Mgr. Adriana Czakóová

     Mgr. Andrea Lietavcová

     RNDr. Jana Martinkovičová

     Mgr. Sylvia Slobodová

     Mgr. Jana Švabčíková

     Mgr. Anna Ďurišová

     PaedDr. Bohumír Chatrnuch

      

     Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov: PaedDr. Katarína Belanová

     Koordinátor výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov:  Mgr. Sylvia Slobodová

     Koordinátor pre SOČ: Mgr. Milada Peková

     Koordinátor pre enviromentálnu výchovu: Mgr. Natalie Lackovič Križanová

     Koordinátor pre prácu s mládežou: RNDr. Andrea Bánová; Mgr. Monika Glasová