Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 52
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Monika Glasová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Eva Starnová Ako nevyhorieť 7 53
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Andrea Bánová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 136
Viac ako peniaze 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Katarína Belanová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 66
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Viac ako peniaze 25
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Štátna jazyková skúška 60 120
Rigorózna skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8 78
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Anita Dúbravská Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 75
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Oľga Dudová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 102
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Ďurišová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 134
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Viac ako peniaze 25 160
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Zuzana Gunišová Ako nevyhorieť 7 76
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Hromadná korešpondencia 8 63
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6 78
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Hromadná korešpondencia 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Mgr. Jana Ivančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 109
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Grafický editor CorelDraw 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Ing. Beata Janíčková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 60
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PhDr. Róbert Jurík Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 117
Rigorózna skúška 60
Hromadná korešpondencia 8
Ako vyučovať o holokauste 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Róbert Knap Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 10
Mgr. Silvia Kövérová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 92
Ako nevyhorieť 7
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 46
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Excel v praxi 8 99
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Viac ako peniaze 25
Mgr. Lenka Löfflerová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 38
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Jana Martinkovičová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 10
Mgr. Ľubica Mikušová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 24
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Mariana Pavelková Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 61
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Štefan Peko Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 69
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Mgr. Milada Peková Hromadná korešpondencia 8 115
Excel v praxi 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Lucia Sládečková Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Mgr. Sylvia Slobodová Hromadná korešpondencia 8 114
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Manuela Sorádová Ako nevyhorieť 7 63
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
Mgr. Dominika Vargová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 68
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zuzana Vašková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 38
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018