Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Ako nevyhorieť 7 124
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Monika Glasová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Starnová Ako nevyhorieť 7 63
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Andrea Bánová Finančná gramotnosť 14 136
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Viac ako peniaze 25
PaedDr. Katarína Belanová Excel v praxi 8 66
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Viac ako peniaze 25
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 78
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Mgr. Anita Dúbravská Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 87
Excel v praxi 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Oľga Dudová Finančná gramotnosť 14 102
Excel v praxi 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Anna Ďurišová Excel v praxi 8 134
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 160
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Viac ako peniaze 25
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zuzana Gunišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 76
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Mgr. Magdaléna Hrobárová Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12 78
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8 78
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Mgr. Jana Ivančíková Grafický editor CorelDraw 7 119
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Ing. Beata Janičková Základná obsluha počítača 8 67
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PhDr. Róbert Jurík Ako vyučovať o holokauste 10 117
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Rigorózna skúška 60
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Klimovská Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Róbert Knap Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 64
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Silvia Kövérová Ako nevyhorieť 7 92
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Mgr. Anna Krčová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 61
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Andrea Lietavcová Ako nevyhorieť 7 109
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Viac ako peniaze 25
Mgr. Lenka Löfflerová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 68
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Jana Martinkovičová Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7 126
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Excel v praxi 8
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Ľubica Mikušová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 64
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Mariana Pavelková Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 81
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Finančná gramotnosť 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Ľubica Pechanová Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10 125
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Mgr. Štefan Peko Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8 133
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Milada Peková Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 48
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 85
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Sylvia Slobodová Excel v praxi 8 124
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Slavka Sobotová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Manuela Sorádová Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12 63
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Katarína Stanová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Švabčíková Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 82
Štátna jazyková skúška 60
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Dominika Vargová Etické aspekty v dramatickom diele 12 68
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Zuzana Vašková Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 68
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Karin Zamborská Rozširujúce štúdium 60 120
Štátna jazyková skúška 60


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018