Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jozef Ilavský Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 104
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Glasová Štátna jazyková skúška 60 75
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Starnová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Andrea Bánová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 136
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Viac ako peniaze 25
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Katarína Belanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 56
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Finančná gramotnosť 14 60
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Ako nevyhorieť 7
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Mgr. Anita Dúbravská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Mgr. Oľga Dudová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Ako nevyhorieť 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Anna Ďurišová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 134
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Hromadná korešpondencia 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Excel v praxi 8
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 160
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Základná obsluha počítača 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Viac ako peniaze 25
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Zuzana Gunišová Ako nevyhorieť 7 76
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Finančná gramotnosť 14 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 78
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hromadná korešpondencia 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Jana Ivančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 87
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Grafický editor CorelDraw 7
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Ing. Beata Janíčková Moderné IKT a web 7 60
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
PhDr. Róbert Jurík Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 107
Ako vyučovať o holokauste 10
Hromadná korešpondencia 8
Rigorózna skúška 60
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Silvia Kövérová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 92
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Mgr. Anna Krčová Finančná gramotnosť 14 46
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Excel v praxi 8 89
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Viac ako peniaze 25
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
PaedDr. Mariana Pavelková Finančná gramotnosť 14 71
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Mgr. Štefan Peko Metodika postupných krokov výučby plávania 8 123
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Mgr. Milada Peková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 105
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Ako nevyhorieť 7
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 75
Excel v praxi 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Sylvia Slobodová Finančná gramotnosť 14 104
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Manuela Sorádová Ako nevyhorieť 7 43
Finančná gramotnosť 14
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
Mgr. Dominika Vargová Etické aspekty v dramatickom diele 12 68
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Zuzana Vašková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28


© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2017