• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Anita Dúbravská Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 87
  Excel v praxi 8
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
  Hromadná korešpondencia 8
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
  PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  RNDr. Andrea Bánová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 136
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Ako nevyhorieť 7
  Hromadná korešpondencia 8
  Excel v praxi 8
  Finančná gramotnosť 14
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Viac ako peniaze 25
  PaedDr. Katarína Belanová Excel v praxi 8 66
  Hromadná korešpondencia 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Viac ako peniaze 25
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Mgr. Adriana Czakóová Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8 78
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Ako nevyhorieť 7
  Excel v praxi 8
  Finančná gramotnosť 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
  Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
  Mgr. Oľga Dudová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 102
  Finančná gramotnosť 14
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Ako nevyhorieť 7
  Hromadná korešpondencia 8
  Excel v praxi 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
  Mgr. Anna Ďurišová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 134
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
  Ako nevyhorieť 7
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Excel v praxi 8
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť 14
  Mgr. Zuzana Gunišová Finančná gramotnosť 14 76
  Ako nevyhorieť 7
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Excel v praxi 8
  Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Mgr. Magdaléna Hrobárová Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12 78
  Finančná gramotnosť 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Hromadná korešpondencia 8
  PaedDr. Bohumír Chatrnuch Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 78
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Metodika postupných krokov výučby plávania 8
  Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Mgr. Jana Ivančíková Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10 119
  Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Grafický editor CorelDraw 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Ing. Beata Janičková Moderné IKT a web 7 67
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
  PhDr. Róbert Jurík Hromadná korešpondencia 8 117
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Rigorózna skúška 60
  Ako vyučovať o holokauste 10
  Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Mgr. Róbert Knap E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 64
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Silvia Kövérová Finančná gramotnosť 14 126
  Ako nevyhorieť 7
  Hromadná korešpondencia 8
  Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Excel v praxi 8
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Mgr. Anna Krčová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 61
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Finančná gramotnosť 14
  Ako nevyhorieť 7
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
  Štátna jazyková skúška 0
  Mgr. Andrea Lietavcová Viac ako peniaze 25 109
  Ako nevyhorieť 7
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Excel v praxi 8
  Finančná gramotnosť 14
  Mgr. Lenka Löfflerová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 68
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  RNDr. Jana Martinkovičová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 126
  Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
  Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
  Excel v praxi 8
  Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Mgr. Ľubica Mikušová Finančná gramotnosť 14 64
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  PaedDr. Mariana Pavelková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 81
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Ako nevyhorieť 7
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť 14
  Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
  Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Ing. Ľubica Pechanová Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7 125
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
  Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Mgr. Milada Peková Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 20
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Mgr. Sylvia Slobodová Excel v praxi 8 124
  Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
  Finančná gramotnosť 14
  Ako nevyhorieť 7
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
  Mgr. Slavka Sobotová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  PaedDr. Manuela Sorádová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 63
  Finančná gramotnosť 14
  Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
  Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
  Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
  Ako nevyhorieť 7
  Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Jana Švabčíková Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 82
  Štátna jazyková skúška 60
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Dominika Vargová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 68
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Etické aspekty v dramatickom diele 12
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Finančná gramotnosť 14
  Ako nevyhorieť 7
  PaedDr. Zuzana Vašková Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 68
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
  Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
  Mgr. Karin Zamborská Rozširujúce štúdium 60 120
  Štátna jazyková skúška 60


  © aScAgenda 2021.0.1236 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2020