Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 104
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Glasová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Eva Starnová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 63
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
RNDr. Andrea Bánová Viac ako peniaze 25 136
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Katarína Belanová Hromadná korešpondencia 8 56
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8 60
Ako nevyhorieť 7
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Anita Dúbravská Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 75
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Mgr. Oľga Dudová Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 92
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Anna Ďurišová Ako nevyhorieť 7 134
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Hromadná korešpondencia 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 160
Viac ako peniaze 25
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Zuzana Gunišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 76
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Finančná gramotnosť 14 63
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 78
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Hromadná korešpondencia 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Jana Ivančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 77
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Grafický editor CorelDraw 7
Ing. Beata Janíčková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 60
Moderné IKT a web 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
PhDr. Róbert Jurík Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 107
Rigorózna skúška 60
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako vyučovať o holokauste 10
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Silvia Kövérová Excel v praxi 8 92
Hromadná korešpondencia 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Krčová Finančná gramotnosť 14 46
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Ako nevyhorieť 7 89
Viac ako peniaze 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16 69
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
PaedDr. Mariana Pavelková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 71
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ing. Ľubica Pechanová Základná obsluha počítača 8 68
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Štefan Peko Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 123
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Hromadná korešpondencia 8
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Milada Peková Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 105
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Ako nevyhorieť 7
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Lucia Sládečková Excel v praxi 8 75
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Sylvia Slobodová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 104
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
PaedDr. Manuela Sorádová Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12 43
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
PaedDr. Zuzana Vašková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28


© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2017