PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Ilavský Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 124
Excel v praxi 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Hromadná korešpondencia 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Andrea Bánová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 136
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Viac ako peniaze 25
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Katarína Belanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 66
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Viac ako peniaze 25
Mgr. Adriana Czakóová Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8 78
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Mgr. Anita Dúbravská Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 87
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Oľga Dudová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 102
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Anna Ďurišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 134
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ako nevyhorieť 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zuzana Gunišová Ako nevyhorieť 7 76
Excel v praxi 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Magdaléna Hrobárová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 78
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Hromadná korešpondencia 8 78
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Jana Ivančíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 119
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Grafický editor CorelDraw 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Beata Janičková Textový editor WORD pre pokročilých 7 67
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Moderné IKT a web 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
PhDr. Róbert Jurík Hromadná korešpondencia 8 117
Rigorózna skúška 60
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako vyučovať o holokauste 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Ľubica Kláseková Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Monika Klimovská Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Róbert Knap Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 64
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mgr. Silvia Kövérová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 126
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Excel v praxi 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Andrea Lietavcová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 109
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Ako nevyhorieť 7
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Lenka Löfflerová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 68
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
RNDr. Jana Martinkovičová Excel v praxi 8 126
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Mgr. Ľubica Mikušová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 64
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
PaedDr. Mariana Pavelková Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 81
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Ing. Ľubica Pechanová Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7 125
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Štefan Peko Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14 133
Hromadná korešpondencia 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Milada Peková Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 20
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Lucia Sládečková Excel v praxi 8 85
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Sylvia Slobodová Ako nevyhorieť 7 124
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Slavka Sobotová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Manuela Sorádová Finančná gramotnosť 14 63
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Agneša Székháziová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Jana Švabčíková Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 82
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Dominika Vargová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 68
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Etické aspekty v dramatickom diele 12
PaedDr. Zuzana Vašková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 68
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Karin Zamborská Štátna jazyková skúška 60 120
Rozširujúce štúdium 60


© aScAgenda 2020.0.1221 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2020