PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Glasová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 124
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 160
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Viac ako peniaze 25
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
RNDr. Andrea Bánová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 136
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Viac ako peniaze 25
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Katarína Belanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 66
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Viac ako peniaze 25
Mgr. Adriana Czakóová Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8 78
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Mgr. Anita Dúbravská Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 87
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Oľga Dudová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 102
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Anna Ďurišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 134
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ako nevyhorieť 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Zuzana Gunišová Ako nevyhorieť 7 76
Excel v praxi 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Magdaléna Hrobárová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 78
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Hromadná korešpondencia 8 78
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Jana Ivančíková Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 119
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor CorelDraw 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Beata Janičková Základná obsluha počítača 8 67
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
PhDr. Róbert Jurík Hromadná korešpondencia 8 117
Ako vyučovať o holokauste 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Rigorózna skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Monika Klimovská Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Róbert Knap Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 64
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Silvia Kövérová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 126
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Excel v praxi 8
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Andrea Lietavcová Viac ako peniaze 25 109
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7 126
Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Mgr. Ľubica Mikušová Finančná gramotnosť 14 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Mariana Pavelková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 81
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. Ľubica Pechanová Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7 125
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Mgr. Štefan Peko Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8 133
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Mgr. Milada Peková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 48
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 85
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Sylvia Slobodová Ako nevyhorieť 7 124
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Slavka Sobotová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Manuela Sorádová Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12 63
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Švabčíková Štátna jazyková skúška 60 82
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Mgr. Dominika Vargová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 68
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Zuzana Vašková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 68
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Karin Zamborská Štátna jazyková skúška 60 120
Rozširujúce štúdium 60


© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2019