Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jozef Ilavský Excel v praxi 8 124
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Glasová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Starnová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 63
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
RNDr. Andrea Bánová Excel v praxi 8 136
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Viac ako peniaze 25
PaedDr. Katarína Belanová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 66
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Viac ako peniaze 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Finančná gramotnosť 14 78
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Anita Dúbravská Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 87
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Excel v praxi 8
Mgr. Oľga Dudová Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 102
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Anna Ďurišová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 134
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 160
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Viac ako peniaze 25
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Zuzana Gunišová Excel v praxi 8 76
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12 78
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6 78
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Jana Ivančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 119
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor CorelDraw 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Ing. Beata Janíčková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 67
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
PhDr. Róbert Jurík Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 117
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Rigorózna skúška 60
Ako vyučovať o holokauste 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Róbert Knap Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 50
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Silvia Kövérová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 92
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8 68
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Andrea Lietavcová Excel v praxi 8 109
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Viac ako peniaze 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
RNDr. Jana Martinkovičová Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16 126
Excel v praxi 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Mgr. Ľubica Mikušová Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 34
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Mariana Pavelková Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 81
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Ing. Ľubica Pechanová Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7 118
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Mgr. Štefan Peko Hromadná korešpondencia 8 133
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Milada Peková Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15 115
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Ako nevyhorieť 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 0
Mgr. Lucia Sládečková Excel v praxi 8 85
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Sylvia Slobodová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 124
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Manuela Sorádová Ako nevyhorieť 7 63
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 82
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Dominika Vargová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Zuzana Vašková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 53
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28


© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018