• Rada školy

    • Rada školy

        predseda:     Ing. Augustín Dubnička, PhD.

      členovia:        MUDr. Branislav Kramár - za poslancov TTSK

                                   Mgr. Ing. Marián Galbavý - za poslancov TTSK

                                  RNDr. Ing. Marián Viskupič - za poslancov TTSK

                                   Mgr. Zuzana Abariová - za poslancov TTSK

                                   JUDr. Juraj Franta - za RR

                                   Ing. Jozef  Klokner - za RR

                                   PhDr. Róbert Jurík - za pedagog.  pracovníkov

                                   RNDr. Jana Martinkovičová - za pedagog. pracovníkov

                                   Eva Sládečková  -  za nepedagog. pracovníkov

                            Lucia Čapkovičová -  za Žiacku školskú radu                              

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Predsedovia predmetových komisií:

     PaedDr.  Mariana Pavelková

     Mgr. Anita Dúbravská

     Mgr. Adriana Czakóová

     Mgr. Andrea Lietavcová

     RNDr. Jana Martinkovičová

     Mgr. Sylvia Slobodová

     Mgr. Jana Švabčíková

     Mgr. Anna Ďurišová

     PaedDr. Bohumír Chatrnuch

      

     Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov:

     PaedDr. Katarína Belanová

     Koordinátor výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov:  

     Mgr. Sylvia Slobodová

     Koordinátor pre SOČ: 

     Mgr. Milada Peková

     Koordinátor pre enviromentálnu výchovu:

     Mgr. Natalie Lackovič Križanová

     Koordinátor pre prácu s mládežou:

     RNDr. Andrea Bánová