• Miľníky v histórii školy

    • 1554

     Trmavské gymnázium má zo všetkých stredných škôl v Trnave najdlhšiu tradíciu a možno ho považovať za najstaršiu strednú školu vôbec.
     Korene vzniku tejto školy siahajú hlboko do dávnej minulosti. Prvé pamiatky pochádzajú zo 16. storočia. Podľa nich arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1554 zriadil zo starej farskej a mestskej humanistickej školy spoločne s mestom kapitulskú školu.


     1848

     Po revolúcií v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene - gymnázium sa dostalo pod správu ostrihomského arcibiskupa. Po revolúcií v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene - gymnázium sa dostalo pod správu ostrihomského arcibiskupa. 

     15. máj 1919

     Klasické maďarské gymnázium prevzal profesor nitrianskeho gymnázia Dr. Štefan Hatala a počnúc 5. májom 1919 sa vytvorilo v Trnave Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého.

     1938

     Trnavský biskup Dr. Pavol Jantausch otvoril Rímsko-katolícke-biskupské reálne československé gymnázium. 

     1945-1973

     V roku 1945 prešlo gymnázium pod štátnu správu a premenovalo sa na Štátne gymnázium v Trnave. Od vtedy sa často menilo: Jedenásťročná stredná škola, Dvanásťročná škola v Trnave, Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Trnave 

     1974

     Škola bola prebudovaná na štvorročné gymnázium.

     1989

     Škole bol znovu udelený názov Gymnázium Jána Hollého.

     1994

     Gymnázium získalo súhlas Ministerstva školstva Slovenskej republiky zriadiť osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V nasledujúcom roku boli otvorené dve triedy pre prímanov.

     2005

     Časť gymnázia (kvinta - oktáva, 2.- 4. ročník) sa presťahovala do novej budovy Na hlinách 30.

     2008

     Začína školská reforma a prvý ročník sa vzdeláva podľa nového Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 a ISCED 3.

     2009

     90. výročie založenia školy, Euroweek 2009, 40. výročie vzniku speváckeho zboru Cantica Nova

     2010

     Od 1. 9. 2010 sa vyučuje v budove Na hlinách 30.

     2015/2016

     Zmena v koncepcii vzdelávania je vznik päťročného bilingválneho štúdia (slovensko-anglické).  

     2019

     100. výročie vzniku školy

     "Pri príležitosti stého výročia inštitúcie, ktorú nesie na pleciach jeden z Atlasov slovenskej poézie Ján Hollý, chcem vysloviť želanie, aby Gymnázium Jána Hollého bolo vlajkovou loďou flotily stredných škôl na Trnavskej rovine. Želám si, aby vietor na Trnavskej rovine, fúkajúci do jej plachiet, mal stále smer, ktorý bude Gymnázium Jána Hollého posúvať smerom ku vzdelaniu, dávajúcemu mladým ľuďom schopnosť stáť pevne nohami na suchej zemi, aj keď s hlavou v oblakoch. Aby Trnavskú rovinu, napnuté plátno obrazu, Gymnázium Jána Hollého zapĺňalo mnohými kompozíciami s príbehmi ľudí, ktoré budú generácie o sto rokov obdivovať tak, ako my obdivujeme mnohé tie spred sto rokov, ktoré sú súčasťou tohto starého a vzácneho obrazu."

     (Z príhovoru riaditeľky školy Ing. Marianny Katreniakovej)