• Informácie pre rodičov

    • Podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021

     Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy. Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v určených termínoch.

     1.    Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (bilingválne štúdium) do 20. 2. 2020. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.

     Talentové prijímacie skúšky na našej škole (GJH) budú prebiehať 3. apríla 2020, prihlášky odosiela riaditeľ ZŠ do 28. 2. 2020.

     2.    Žiak tercie alebo kvarty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky formou prijímacej talentovej skúšky. Je preto vhodné, aby ste si overili na našej škole, kedy je potrebné žiadosť o prestup podať.

     3.    8-ročné a 4-ročné gymnázium

     Postup pri podávaní prihlášok na 8-ročné a 4-ročné gymnáziá podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredné školy (SŠ):

     ·       Do prvého ročníka 8-ročného gymnázia môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil piaty ročník ZŠ v príslušnom školskom roku.

     ·        Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na 8-ročné gymnáziá,  ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, t. j. talentové prijímacie skúšky.

     ·       Do prvého ročníka 4-ročného gymnázia môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne ukončil deviaty ročník ZŠ v príslušnom školskom roku.

     ·       Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky na 4-ročné gymnáziá,  ktoré vyžaduje overenie schopností a zručností, t. j. prijímacie skúšky.

     ·        Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

     ·        Prihlášku na SŠ vyplňuje výchovný poradca na základe podkladov  získaných od rodičov. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi na potvrdenie o zdravotnom stave žiaka (za toto potvrdenie sa platí poplatok). Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručia svojím podpisom zákonní zástupcovia žiaka.

     ·        K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži (športová, umelecká ...).

     • Termíny na odovzdanie prihlášok na 8-ročné a 4-ročné gymnáziá

     o   do 10. apríla 2020 zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

     o   do 20. apríla 2020 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

     o   uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

     o   Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola.  

     ·       Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a vo štvrtok. V školskom roku 2019/2020 je to 11. 5. 2020 (1. kolo, 1. termín) a 14. 5. 2020 (1. kolo, 2. termín).

     ·      Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

     ·    Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.

     ·    Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Zápisný lístok vydá žiakovi základná škola iba jeden. Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť.

     ·       Zápisný lístok si musí prevziať zákonný zástupca žiaka osobne proti podpisu u výchovného poradcu!

     ·         Pri neprijatí žiaka na 8-ročné gymnázium sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu uvedenú v rozhodnutí.

     ·         Do 8-ročného gymnázia možno prijať žiaka len do prvého ročníka!

     ·         od 23. 5. 2020 – odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

     ·         do 6. júna 2020 riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (druhé kolo prijímacích skúšok)

     ·        Jún 2020 – termín druhého kola prijímacích skúšok, deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.

      

     Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

     Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.

      

     Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 %, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.