• Podmienky stravovania

    • V školskej jedálni je inštalovaný systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných kariet (ISIC) objednávaných školou. Výdaj stravy je realizovaný použitím ISIC karty.  

      

     Všetci stravníci musia mať svoju ISIC kartu zaregistrovanú v systéme. Ak ju ešte nemajú zaregistrovanú, je potrebné o to požiadať vedúcu školskej jedálne. Noví študenti, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni, dostanú od triedneho učiteľa zápisný lístok (prípadne si ho stiahnu na tejto stránke) a prinesú ho vyplnený do kancelárie hospodárky školy do rúk pani Gabriškovej. Takisto si zaregistrujú svoju ISIC kartu.

      

     Prihlasovanie a odhlasovanie stravy vykonáva rodič alebo žiak telefonicky alebo osobne u vedúcej školskej jedálne alebo na webovej stránke www.strava.cz. Číslo jedálne našej školy je 9773. Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody na prihlasovanie stravy nájdete na stránke www.strava.cz, na zápisnom lístku a na stránke školy v sekcii oznamy jedálne.

      

     Stravovanie v školskej jedálni začína od 03. 09. 2020.

      

     Prosím rodičov, aby si v auguste skontrolovali konto na stravovacom účte a prípadné platby na september realizovali včas. Tým predídete znemožneniu objednať stravu pre svoje dieťa na prvé dni príslušného kalendárneho mesiaca. Odporúčaný termín realizácie zálohovej platby za stravu na príslušný mesiac je vždy 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

      

     číslo účtu: SK63 8180 0000 0070 0049 5543

     do poznámky uveďte: číslo stravníka (pridelené systémom), meno, priezvisko žiaka a triedu

      

     Henrieta Gabrišková

     vedúca školskej jedálne

      

     Zapisny listok na stravovanie