• Charakteristika školy

        • Gymnázium Jána Holého v Trnave je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom a v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách rôzneho druhu (terciárna úroveň ISCED 5). Absolventi, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu z rôznych dôvodov, sú pripravení na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Môžu si vybrať aj iné možnosti ďalšieho štúdia napr. kvalifikačné či špecializačné štúdium (postsekundárna ne-terciárna úroveň ISCED 4).