• História školy

   • Gymnázium Jána Hollého má zo všetkých stredných škôl v Trnave najdlhšiu tradíciu a možno ho považovať za najstaršiu strednú školu vôbec.

     

    Korene vzniku tejto školy siahajú hlboko do dávnej minulosti. Prvé písomné pamiatky pochádzajú zo 16. storočia. Podľa nich arcibiskup Mikuláš Oláh v roku 1554 zriadil zo starej farskej a mestskej humanistickej školy spoločne s mestom kapitulskú školu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že škola v rokoch 1554 - 1558 mala vysokú pedagogickú úroveň a vyžiadala si od panovníka právo udeľovať bakalareát a titul magistra. V roku 1561 prebrali vyučovanie na gymnáziu jezuiti. V období existencie Trnavskej univerzity pričlenili gymnázium k tejto inštitúcii, ktorá mala pripravovať študentov na filozofickú fakultu. V roku 1615 arcibiskup Szelepcsényi i cisárovná Mária Terézia vybudovali pre ústav konvikt.

    V roku 1784 bola škola presťahovaná z budovy bývalej lekárskej fakulty do kláštora zrušených trinitárov. Roku 1807 spravovali gymnázium benediktíni. Škola mala 6 tried a vyučovalo sa po latinsky.

    Po revolúcii v roku 1848 podľa vtedajšieho rakúskeho školského systému došlo k zmene, na základe ktorej vzniklo nižšie štvortriedne gymnázium, ktoré zostalo benediktínom a štyri vyššie triedy gymnázia spravoval ostrihomský arcibiskup. Keď v roku 1852 benediktíni odišli do Ostrihomu, prevzal arcibiskup aj štyri nižšie triedy. Existencia arcibiskupského gymnázia trvala až do roku 1919.

    Z historických dokumentov sa dozvedáme, že 15. marca 1919 prevzal klasické maďarské gymnázium profesor nitrianskeho gymnázia Dr. Štefan Hatala a výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety sa dňa 5. mája 1919 vytvorilo v Trnave Československé reálne štátne gymnázium Jána Hollého, ktoré dostalo budovu s inventárom na 20 rokov.