Navigácia

Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia GJH

Viac informácií o projekte: ROPGJHTT.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS_PLUS_2017.pdf

ERASMUS__ZMLUVA.pdf

 

Postrehy účastníčok projektu :

Karin Zamborská

 

Mala som to šťastie zúčastniť sa tohtoročného programu vzdelávania učiteľov prostredníctvom organizácie Erasmus. Vybrala som si týždenný kurz “CLIL Methodology and Language Improvement” a školu Regent Oxford, čo sa mi potvrdilo ako vynikajúca voľba, nakoľko som bola veľmi spokojná.

Kurz “CLIL Methodology and Language Improvement” som chcela absolvovať keďže som zatiaľ nováčikom v učení v bilingválnych triedach a učiteľka po materskej dovolenke potrebuje trocha “oprášiť” vedomosti :).

Škola fungovala na profesionálnej úrovni, poskytovala maximálny komfort pre študentov (krásne priestory, občerstvenie, vybavenie, milí a priateľskí zamestnanci, služby, atď.).

Každý týždeň bol oficiálne vyhlásený študent týždňa, oslavovali sa narodeniny študentov spolu so šampanským a tortou:). A s každým študentom sa lúčili veľmi veľkolepo - v záhrade školy za prítomnosti všetkých a každý z odchádzajúcich študentov dostal priestor na pár rozlúčkových slov.

Vyučovanie začínalo tradične o 9:00. Každé ráno 8:45 mal niekto iný prezentáciu na projektore v spoločenskej miestnosti (niekto zo študentov, učiteľov, či samotná riaditeľka - pripravila si napr. motivačnú, veľmi povzbudzujúcu prezentáciu o profesionalite)

Na hodinách sme mali skvelých učiteľov, ktorí nás zahŕňali množstvom vedomostí, iným pohľadom na obsah výučby a jej formu. U mňa, osobne, prebiehali neskutočné emócie, vynárali sa spomienky, aj vedomosti z univerzity, nostalgia:). Všetko ma to ohromne “nakoplo”, všetci študenti sme boli súdržní a srdeční voči sebe, panovala výborná nálada, mix kultúr.... Po škole sme spolu navštívili múzeá, prehliadku mesta, atď.

Výučba mi dala veľmi veľa, ale hlavne aj preto, že nás bolo na hodine iba 5, všetci sme mali priestor sa vyjadriť a navzájom konzultovať naše postoje, názory, postrehy.

Ako som už spomenula, po škole si študenti mohli vybrať rôzne aktivity, či už šport, alebo návšteva múzeí, alebo ďalšiu prednášku. Samozrejme k dispozícii bola študovňa s knižnicou a počítačmi.

Ubytovaná som bola u mladej anglickej rodiny, čo je znovu príležitosť navyše pre precvičenie si cudzieho jazyka. Môžem však potvrdiť aj odvrátenú stranu Británie - nedbalú čistotu v ich domácnostiach :). Ale na druhej strane rodina bola veľmi milá.

                                   

 

Manuela Sorádová

 

Skvelý kurz, skvelý učiteľ aj priatelia! 

     Každému by som dopriala takúto úžasnú príležitosť! Po piatich rokoch som mala znovu šancu ísť do Canterburry na kurz dramatické techniky na hodinách anglického jazyka. Mali sme učiteľa, ktorý je skvelý odborník v oblasti pedagogickej i v oblasti tímového koučingu, pretože pracuje s top manažmentom svetových firiem ako napríklad Chanell, kde učí ľudí spolupracovať a tvoriť tak, aby sa vzájomne obohacovali.

     My sme boli skupina ľudí z rôznych krajín sveta, rôznych škôl a vedomostí s menším či väčším sebavedomím. Náš učiteľ vedel presne, ako dávkovať informácie, aby sme si najprv vybudovali vzťahy v skupine, potom sa zoznámili s rôznymi technikami v praxi a naučili sa budovať si sebavedomie potrebné do práce s improvizačnými technikami.

     Naučili sme sa, ako používať improvizačné techniky v rôznych častiach vyučovania, pochopili sme, aké je dôležité budovať tvorivú atmosféru v skupine a čím ju možno dosiahnuť, dozvedeli sme sa, ako využívať rytmus, dýchanie, prízvuk. Zistili sme, že je veľmi dôležitá postupnosť pri využívaní improvizačných techník, aby žiaci získali potrebné zručnosti a odvahu sami tvoriť.

     V našej skupine sa z nás stal jednoliaty celok pripravený na rôzne výzvy v rámci skupinovej spolupráce pri uplatnení rôznych dramatických techník.

Spoznali sme dôležitosť pochopenia statusu vo vyučovacom procese i osobnom živote a z učiteľov s nízkym statusom sa postupne stali motivovaní a  zdravo sebavedomí ľudia, za čo ďakujeme bravúrnej práci Petra Dyera.

Anita Dúbravská

 

            V polovici júla som sa zúčastnila vzdelávacieho programu pre učiteľov v anglickom Canterbury. Vzdelávanie bolo financované z grantu Erasmus +, ktorý sa našej škole podarilo v tomto roku získať.

             Ako učiteľka angličtiny v bilingválnom gymnáziu som si zvolila dvojtýždňový program s názvom Teaching Advanced Students, keďže som pociťovala potrebu doplniť si vzdelanie v práci s pokročilými žiakmi. Vzdelávanie poskytuje organizácia Pilgrims so sídlom v Canterbury, Kent a prebiehalo v areáli University of Kent. Pilgrims spolupracuje so špičkovými trénermi z celého sveta. Mojou trénerkou bola Linda z Argentíny.

            Náplňou vzdelávacieho programu bola predovšetkým metodológia výučby pokročilých žiakov, ale aj zlepšenie jazykovej úrovne účastníkov. Pracovali sme v skupine s ôsmimi účastníkmi z celej Európy. Linda nás uviedla do problematiky rôznych vyučovacích metód a aj sami sme si vyskúšali rôzne techniky na osvojenie a precvičovanie si slovnej zásoby, práce s autentickými materiálmi ako sú krátke filmy, videá a iné vizuálne materiály z internetu. Zaujímavá bola práca s umeleckými textami, vrátane tvorby vlastných básní.   Načreli sme aj do problematiky súčasnej angličtiny. Neodmysliteľnou súčasťou výučby na pokročilej úrovni je aj písanie formálnych útvarov alebo kreatívne písanie, takže uvedenie do problematiky metód hodnotenia písomného prejavu sme veľmi ocenili.

            Vzdelávanie v Pilgrims však nie je vždy len o usilovnej práci, ale aj nadväzovaní kontaktov s kolegami z celého sveta, zdieľaní a porovnávaní skúseností z vlastnej pedagogickej praxe. 

            Vzdelávanie v Anglicku naplnilo moje očakávania a dalo mi veľmi veľa. Podporilo moje sebavedomie ako učiteľky angličtiny, zvýšilo moju motiváciu neustále sa zlepšovať a dopĺňať si vzdelanie. Verím, že budem môcť svoje skúsenosti využiť nielen pri práci so žiakmi v našej škole, ale že ich budem môcť posunúť ďalej aj svojim kolegom.