Navigácia

Aktivity školy PK Slovenského jazyka a literatúry PK Anglického jazyka a španielskeho jazyka PK Nemeckého jazyka PK Informatiky PK Matematiky PK Biológie a Chémie PK Telesnej a športovej výchovy a geografie PK Fyziky PK Dejepisu PK Francúzskeho jazyka PK Občianskej náuky PK výchov

Aktivity školy a PK v šk. roku 2017/2018

PK Informatiky

Základné informácie o činnosti predmetovej komisie informatiky v školskom roku 2013/2014: PK_informatiky.pdf

Realizované aktivity: 

školské kolo súťaže Zenit v programovaní: zenit2013_sprava.pdf

medzinárodná súťaž iBobor 2013: Ibobor_2013.pdf

kraské kolo súťaže Zenit v programovaní:Vysledky_krajskeho_kola_Zenit_v_programovani.pdf

 

Školský rok 2014/2015: