Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 62
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Monika Glasová Štátna jazyková skúška 60 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Eva Starnová Ako nevyhorieť 7 53
Finančná gramotnosť 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
RNDr. Andrea Bánová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 136
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Viac ako peniaze 25
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Katarína Belanová Viac ako peniaze 25 66
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Štátna jazyková skúška 60 120
Rigorózna skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8 78
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Mgr. Anita Dúbravská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Excel v praxi 8
Mgr. Oľga Dudová Excel v praxi 8 102
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Anna Ďurišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 134
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Excel v praxi 8
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 160
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Viac ako peniaze 25
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Zuzana Gunišová Finančná gramotnosť 14 76
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Excel v praxi 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12 63
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 78
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Hromadná korešpondencia 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Jana Ivančíková Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10 109
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Grafický editor CorelDraw 7
Ing. Beata Janíčková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 60
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Moderné IKT a web 7
PhDr. Róbert Jurík Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 117
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako vyučovať o holokauste 10
Hromadná korešpondencia 8
Rigorózna skúška 60
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Róbert Knap Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 20
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Silvia Kövérová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 92
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Mgr. Anna Krčová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 46
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 99
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Excel v praxi 8
Viac ako peniaze 25
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 10
Mgr. Ľubica Mikušová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 24
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Mariana Pavelková Finančná gramotnosť 14 61
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Štefan Peko Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 69
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Hromadná korešpondencia 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Mgr. Milada Peková Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 115
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 85
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Mgr. Sylvia Slobodová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 114
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
PaedDr. Manuela Sorádová Finančná gramotnosť 14 63
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
Mgr. Dominika Vargová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 68
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zuzana Vašková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28


© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.03.2018