Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jozef Ilavský Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 114
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Monika Glasová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Eva Starnová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 63
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Andrea Bánová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 136
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Viac ako peniaze 25
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Katarína Belanová Viac ako peniaze 25 66
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Štátna jazyková skúška 60 120
Rigorózna skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Excel v praxi 8 70
Ako nevyhorieť 7
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Finančná gramotnosť 14
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Anita Dúbravská Excel v praxi 8 75
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Mgr. Oľga Dudová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 102
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Anna Ďurišová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 134
Hromadná korešpondencia 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Excel v praxi 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 160
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Viac ako peniaze 25
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Zuzana Gunišová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 76
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 63
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 78
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hromadná korešpondencia 8
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Mgr. Jana Ivančíková Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 109
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor CorelDraw 7
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Ing. Beata Janíčková Moderné IKT a web 7 60
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
PhDr. Róbert Jurík Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 117
Ako vyučovať o holokauste 10
Rigorózna skúška 60
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Róbert Knap Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 10
Mgr. Silvia Kövérová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 92
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 46
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Ako nevyhorieť 7 99
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 10
Mgr. Ľubica Mikušová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 10
PaedDr. Mariana Pavelková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 71
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Štefan Peko Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 69
Hromadná korešpondencia 8
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Mgr. Milada Peková Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15 115
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 85
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Excel v praxi 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Sylvia Slobodová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 114
Ako nevyhorieť 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
PaedDr. Manuela Sorádová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 63
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
Mgr. Dominika Vargová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Zuzana Vašková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28


© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017