Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Ako nevyhorieť 7 124
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Monika Glasová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 85
Štátna jazyková skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Starnová Ako nevyhorieť 7 63
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
RNDr. Andrea Bánová Finančná gramotnosť 14 136
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Viac ako peniaze 25
PaedDr. Katarína Belanová Excel v praxi 8 66
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Viac ako peniaze 25
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 78
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Mgr. Anita Dúbravská Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 87
Excel v praxi 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Oľga Dudová Finančná gramotnosť 14 102
Excel v praxi 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Anna Ďurišová Excel v praxi 8 134
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 160
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Viac ako peniaze 25
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Zuzana Gunišová Excel v praxi 8 76
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Magdaléna Hrobárová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 78
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Hromadná korešpondencia 8 78
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Jana Ivančíková Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 119
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor CorelDraw 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Beata Janičková Základná obsluha počítača 8 67
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
PhDr. Róbert Jurík Hromadná korešpondencia 8 117
Ako vyučovať o holokauste 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Rigorózna skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Monika Klimovská Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Róbert Knap Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 64
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Silvia Kövérová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 126
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Excel v praxi 8
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Andrea Lietavcová Viac ako peniaze 25 109
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7 126
Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Mgr. Ľubica Mikušová Finančná gramotnosť 14 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Mariana Pavelková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 81
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. Ľubica Pechanová Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7 125
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Mgr. Štefan Peko Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8 133
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Mgr. Milada Peková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 48
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15 85
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Sylvia Slobodová Ako nevyhorieť 7 124
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Slavka Sobotová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Manuela Sorádová Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12 63
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Švabčíková Štátna jazyková skúška 60 82
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Mgr. Dominika Vargová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 68
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Zuzana Vašková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 68
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Karin Zamborská Štátna jazyková skúška 60 120
Rozširujúce štúdium 60


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018