Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Ako nevyhorieť 7 124
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Excel v praxi 8
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Monika Glasová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 85
Štátna jazyková skúška 60
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Eva Starnová Finančná gramotnosť 14 63
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
RNDr. Andrea Bánová Ako nevyhorieť 7 136
Viac ako peniaze 25
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
PaedDr. Katarína Belanová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 66
Hromadná korešpondencia 8
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 78
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Anita Dúbravská Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12 87
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Mgr. Oľga Dudová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 102
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Ďurišová Hromadná korešpondencia 8 134
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Viac ako peniaze 25 160
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Zuzana Gunišová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 76
Excel v praxi 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Magdaléna Hrobárová Hromadná korešpondencia 8 78
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6 78
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Hromadná korešpondencia 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Mgr. Jana Ivančíková Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9 119
Základná obsluha počítača 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor CorelDraw 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Vzdelávací program slovenských učiteľov fyziky v CERN 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Ing. Beata Janíčková Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7 67
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
PhDr. Róbert Jurík Ako vyučovať o holokauste 10 117
Rigorózna skúška 60
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Róbert Knap Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 64
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mgr. Silvia Kövérová Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 92
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ako nevyhorieť 7
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Andrea Lietavcová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 109
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Viac ako peniaze 25
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Mgr. Lenka Löfflerová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 68
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
RNDr. Jana Martinkovičová Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7 126
Netradičné metody vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ 15
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Excel v praxi 8
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Ľubica Mikušová Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Mariana Pavelková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 81
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Finančná gramotnosť 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ing. Ľubica Pechanová Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12 125
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológii pre začínajúcich 10
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Štefan Peko Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Milada Peková Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 0 38
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Lucia Sládečková Hromadná korešpondencia 8 85
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Sylvia Slobodová Príprava na vzdelávanie prostredníctvom LMS MOODLE 10 124
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Slavka Sobotová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Manuela Sorádová Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12 63
Praktické zručnosti pri práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s informačnými technológiami 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 10
PaedDr. Katarína Stanová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Švabčíková Štátna jazyková skúška 60 82
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Vzdelávanie absolvované v zahraničí 12
Mgr. Dominika Vargová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zuzana Vašková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Karin Zamborská Rozširujúce štúdium 60 120
Štátna jazyková skúška 60


© aScAgenda 2019.0.1130 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2018