Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Ilavský Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 104
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Glasová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Eva Starnová Ako nevyhorieť 7 63
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Andrea Bánová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 136
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Viac ako peniaze 25
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Katarína Belanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 56
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Rigorózna skúška 60 120
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Adriana Czakóová Finančná gramotnosť 14 60
Excel v praxi 8
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Anita Dúbravská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Excel v praxi 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Oľga Dudová Finančná gramotnosť 14 92
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Anna Ďurišová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 134
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Excel v praxi 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Viac ako peniaze 25 160
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Mgr. Zuzana Gunišová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 76
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 78
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hromadná korešpondencia 8
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Jana Ivančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 77
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Grafický editor CorelDraw 7
Ing. Beata Janíčková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 60
Moderné IKT a web 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
PhDr. Róbert Jurík Ako vyučovať o holokauste 10 107
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Rigorózna skúška 60
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Silvia Kövérová Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 92
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Hromadná korešpondencia 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Krčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 46
Finančná gramotnosť 14
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Excel v praxi 8 89
Finančná gramotnosť 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako nevyhorieť 7
Viac ako peniaze 25
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10 69
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
PaedDr. Mariana Pavelková Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 71
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. Ľubica Pechanová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 68
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Mgr. Štefan Peko Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 123
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ako nevyhorieť 7
Hromadná korešpondencia 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Milada Peková Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 105
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Hromadná korešpondencia 8
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Lucia Sládečková Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 75
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Excel v praxi 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Sylvia Slobodová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 104
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Hromadná korešpondencia 8
PaedDr. Manuela Sorádová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 43
Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
Mgr. Dominika Vargová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 68
Etické aspekty v dramatickom diele 12
Finančná gramotnosť 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zuzana Vašková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 38
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2017