Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ľudovít Vanek Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 25
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jozef Ilavský Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 104
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Hromadná korešpondencia 8
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Mgr. Monika Glasová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Eva Starnová Ako nevyhorieť 7 63
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
RNDr. Andrea Bánová Viac ako peniaze 25 122
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Katarína Belanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 56
Hromadná korešpondencia 8
Viac ako peniaze 25
Excel v praxi 8
Mgr. Adriana Czakóová Finančná gramotnosť 14 60
Ako nevyhorieť 7
Aktuálny pohľad na rolu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese nemeckého jazyka 8
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Mgr. Anita Dúbravská Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15 75
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Excel v praxi 8
Hromadná korešpondencia 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Oľga Dudová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 92
Ako nevyhorieť 7
Excel v praxi 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Hromadná korešpondencia 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Mgr. Anna Ďurišová Hromadná korešpondencia 8 134
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Finančná gramotnosť 14
Ako nevyhorieť 7
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7 160
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Moderné IKT a web 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Základná obsluha počítača 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Viac ako peniaze 25
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Zuzana Gunišová Finančná gramotnosť 14 76
Excel v praxi 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Andrea Hrebíčková Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Magdaléna Hrobárová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 63
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Život,jazyk a kultúra vo Veľkej Británii 12
PaedDr. Bohumír Chatrnuch Hromadná korešpondencia 8 78
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Základy snoubordingu pre učiteľov telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Jana Ivančíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 77
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov nan základných a stredných školách - Voda a jej premeny 9
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor CorelDraw 7
Ing. Beata Janíčková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 60
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Moderné IKT a web 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
PhDr. Róbert Jurík Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 107
Rigorózna skúška 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako vyučovať o holokauste 10
Hromadná korešpondencia 8
Mgr. Monika Klimovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Silvia Kövérová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
Hromadná korešpondencia 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Excel v praxi 8
Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Anna Krčová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 46
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Natalie Lackovič Križanová Štátna jazyková skúška 0 0
Štátna jazyková skúška 0
Mgr. Zuzana Lieskovská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Andrea Lietavcová Finančná gramotnosť 14 89
Viac ako peniaze 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Mgr. Lenka Löfflerová Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
RNDr. Jana Martinkovičová Excel v praxi 8 69
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
PaedDr. Mariana Pavelková Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty 8 71
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Ing. Ľubica Pechanová Základná obsluha počítača 8 68
Program kontinuálneho vzdelávania v iblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre pokročilých 12
Mgr. Štefan Peko Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 123
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Hromadná korešpondencia 8
Aplikácia enviromentálnej etiky (etickej výchovy) vo vyučovaní geografie 14
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Metodika postupných krokov výučby plávania 8
Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Milada Peková Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14 105
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ako nevyhorieť 7
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Hromadná korešpondencia 8
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Ing. Veronika Rumančíková Finančná gramotnosť 14 66
Náboženstvo/náboženská výchoa v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba projektov a prezenčné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva/náboženskej výchovy 10
Ako nevyhorieť 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Lucia Sládečková Excel v praxi 8 75
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej skúšky 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovaní vzdelávaní 15
Mgr. Sylvia Slobodová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 104
Finančná gramotnosť 14
Excel v praxi 8
Ako nevyhorieť 7
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Hromadná korešpondencia 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28
PaedDr. Manuela Sorádová Výuka anglického jazyka pomocou viacnásobných inteligencií 12 43
Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10
Ako nevyhorieť 7
Finančná gramotnosť 14
PaedDr. Katarína Stanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Magdaléna Svíbová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Agneša Székháziová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28 65
Hromadná korešpondencia 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácie a jej efektívne využitie vo vzdelávaní na základných a stredných školách 14
Mgr. Jana Švabčíková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 10
PaedDr. Zuzana Vašková Microsoft office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové činnosti I,II. 28


© aScAgenda 2017.0.1047 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017