Navigácia

História školy Prečo nesie naše gymnázium pomenovanie po významnom básnikovi Jánovi Hollom? Štúdium - učebné plány Školský vzdelávací program Poradné orgány riaditeľa školy ŠKOLSKÝ PORIADOK ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2018/2019

O škole

Poradné orgány riaditeľa školy

Rada školy

 

            Predseda: Ing. Augustín Dubnička

 

 

Členovia: Ing. Bystrík Stanko

               MUDr. Silvia Hojerová

               Ing. Iveta Belányiová

               Mgr. Elena Kátlovská

               Mgr. Zuzana Boorová

               Ing. Jozef Klokner

               PhDr. Róbert Jurík

               RNDr. Jana Martinkovičová

               Eva Sládečková

              Adam Petro

 

           Rada rodičov    predseda:   Ing. Radoslav Béreš

                                     členovia :   23  rodičov – zástupcov jednotlivých tried

 

 

 

 

Predsedovia predmetových komisií:

PaedDr.  Mariana Pavelková

Mgr. Anita Dúbravská

Mgr. Adriana Czakóová

Mgr. Andrea Lietavcová

RNDr. Jana Martinkovičová

Mgr. Sylvia Slobodová

Mgr. Jana Švabčíková

Mgr. Anna Ďurišová

PaedDr. Bohumír Chatrnuch

 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov: PaedDr. Katarína Belanová

Koordinátor výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov:  Mgr. Sylvia Slobodová

Koordinátor pre SOČ a enviromentálnu výchovu: Mgr. Milada Peková

Koordinátor pre prácu s mládežou: PhDr. Róbert Jurík