Navigácia

História školy Prečo nesie naše gymnázium pomenovanie po významnom básnikovi Jánovi Hollom? Štúdium - učebné plány Školský vzdelávací program Poradné orgány riaditeľa školy ŠKOLSKÝ PORIADOK ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA 2018/2019

O škole

Štúdium - učebné plány

 

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov:

Študijné odbory:

79-02-J - 00 - gymnázium 4 -ročné

79-02-J - 00  - gymnázium 8 -ročné

79-02-J - 74 - bilingválne štúdium - gymnázium (slovensko - anglické)

 

 

 

 

 

 

Uplatňované učebné plány:


Štátny vzdelávací program ISCED 2

Štátny vzdelávací program ISCED3A