• Voliteľné predmety

    • Voliteľné predmety 2020/2021

    • Gymnázium Jána Holého v Trnave je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje svojich žiakov vo štvorročnom, v päťročnom a v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách rôzneho druhu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absolventi, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu z rôznych dôvodov, sú pripravení na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Môžu si vybrať aj iné možnosti ďalšieho štúdia napr. kvalifikačné či špecializačné štúdium.

     Škola umožňuje všetkým svojim žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch, umožniť rozvoj ich kľúčových spôsobilostí, dať im šancu, aby sa rozvíjali podľa vlastných schopností a umožniť im zažiť úspech. Aj na tento účel slúžia disponibilné hodiny. Sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a slúžia na diferenciáciu štúdia na škole, zohľadňujú záujmy žiakov, ale aj personálne a priestorové podmienky školy. Slúžia na posilnenie hodinovej dotácie už existujúcich povinných predmetov, vytvorenie nových predmetov a na voliteľné hodiny, ktoré si žiak volí sám.

     Na voľbu voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom rezervované disponibilné hodiny nasledovne:

     • do 3. ročníka štvorročného štúdia, do Septimy osemročného štúdia a do 4. ročníka päťročného bilingválneho štúdia si žiaci všetkých tried z ponuky voliteľných predmetov vyberajú 2 voliteľné predmety s 2-ročnou dĺžkou štúdia a s 2-hodinovou týždennou dotáciou,
     • do 4. ročníka štvorročného štúdia, do Oktávy osemročného štúdia a do 5. ročníka päťročného bilingválneho štúdia si žiaci všetkých tried z ponuky voliteľných predmetov vyberajú ďalšie 2 voliteľné predmety s 1-ročnou dĺžkou štúdia a s 2-hodinovou týždennou dotáciou.

      

     Volitelne_predmety_2020_2021.pdf